Siedlce University of Natural Sciences and Humanities - Central Authentication System
Strona główna
last data migration: ~3 hours ago
usosweb_status_ok
last modification of this document (Polish version): ~7 hours ago
Sorry, this page in available in Polish only.
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
W serwisie tym zostaną udostępnione informacje na temat oferty dydaktycznej UPH, opłat za studia, akademiki.
02.10.2023 r.

Uwaga studenci studiów stacjonarnych

Uruchomiona została II tura zapisów na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk społecznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk społecznych, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonali zapisów na zajęcia, które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany przedmiotu, ponieważ przedmioty te nie będą uruchomione.
W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie swoich zapisów, czy dane zajęcia zostały uruchomione.


Studentom kierunków Turystyka i rekreacja oraz Kryminologii przypominamy o konieczności wyboru dwóch zajęć z dziedziny nauk humanistycznych, które zgodnie z programem studiów mają obowiązek realizować w semestrze zimowym. Pozostali studenci wybierają jedne zajęcia z danej dziedziny nauki.

Zmiany/zapisu zajęć należy dokonać w terminie do 09 października 2023 r. do godz. 10:00.
Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system USOSweb DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie kliknąć „żetonowe”.

Poniżej przypominamy wykaz kierunków, na których obowiązuje wybór zajęć w semestrze zimowym 2023/2024:

Studenci kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:


Nauki humanistyczne:
 1. Biologia sądowa (sem. 3),
 2. Chemia (sem. 3),
 3. Informatyka (sem. 3),
 4. Kosmetologia (sem. 3),
 5. Matematyka (sem. 3),
 6. Ratownictwo medyczne (sem. 3),

Nauki społeczne:
 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne (sem. 3),

Studenci kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:


Nauki humanistyczne:
 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne (sem. 3),
 2. Biologia (sem. 3),
 3. Chemia (sem. 2),
 4. Dietetyka (sem. 3),
 5. Gospodarka przestrzenna (sem. 2),
 6. Informatyka (sem. 2),
 7. Kryminologia (sem. 3) - studenci wybierają dwa rodzaje zajęć,
 8. Rolnictwo (sem. 2),
 9. Turystyka i rekreacja (sem. 3) – studenci wybierają dwa rodzaje zajęć,
 10. Zoopsychologia z animaloterapią (sem. 2),

Nauki społeczne:
 1. Filologia polska (sem. 3),
 2. Historia (sem. 3),
 3. Sztuki plastyczne (sem. 3)
29.09.2023 r.

UWAGA - Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego!!!

W dniach 30.09.2023 r. – 10.10.2023 r. odbędą się zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie UsosWeb.

Rozpoczną się one o godz. 8.00.

Wszyscy studenci drugiego roku (sem. 3) studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich oraz studenci 1 roku ( sem.1) kierunku lekarskiego otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej.

Osoby, które z ważnych powodów nie zapiszą się w systemie UsosWeb proszone są o kontakt mailowy - ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uph.edu.pl

Osoby zainteresowane realizacją zajęć wychowania fizycznego poprzez jazdę konną (liczba miejsc ograniczona) również zapisują się w systemie UsosWeb.


29.09.2023 r.

Rekrutacja studentów na wyjazdy na studia
w ramach program Erasmus+
semestr letni 2023/ 2024


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr letni roku akademickiego 2023/2024. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe w dniach 02-20.10.2023 r.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 123/2022 Rektora UPH z dnia 15 grudnia 2022roku  w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+. W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2023/24) podpisane przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Koordynatora Wydziałowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. Formularze dostępne są na stronie: https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z właściwymi koordynatorami wydziałowymi:


Wydział Nauk Humanistycznych – mgr Ewelina Chwedczuk: ewelina.chwedczuk@uph.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych - dr Bartłomiej Suchodolski: bartlomiej.suchodolski@uph.edu.pl,dr Ola Bareja-Wawryszuk: ola.bareja-wawryszuk@uph.edu.pl
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – prof. Renata Modzelewska-Łagodzin: renata.modzelewska-lagodzin@uph.edu.pl
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach - dr inż. Krystian Tarczyński:krystian.tarczynski@uph.edu.pl
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – dr Joanna Omieciuch:joanna.omieciuch@uph.edu.pl
Szkoła Doktorska – dr Rafał Roguski: rafal.roguski@uph.edu.pl

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961.

27.09.2023 r.

Uwaga Studenci
z dniem 27 września br. ruszają zapisy na zajęcia do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk społecznych


Studenci kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki humanistyczne:
 1. Biologia sądowa (sem. 3),
 2. Chemia (sem. 3),
 3. Informatyka (sem. 3),
 4. Kosmetologia (sem. 3),
 5. Matematyka (sem. 3),
 6. Ratownictwo medyczne (sem. 3),

Nauki społeczne:
 1. Filologia (sem. 5).

Studenci kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki humanistyczne:
 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne (sem. 3),
 2. Biologia (sem. 3),
 3. Chemia (sem. 2),
 4. Dietetyka (sem. 3),
 5. Gospodarka przestrzenna (sem. 2),
 6. Informatyka (sem. 2),
 7. Kryminologia (sem. 3) - studenci wybierają dwa rodzaje zajęć,
 8. Rolnictwo (sem. 2),
 9. Turystyka i rekreacja (sem. 3) – studenci wybierają dwa rodzaje zajęć,
 10. Zoopsychologia z animaloterapią (sem. 2),

Nauki społeczne:
 1. Filologia polska (sem. 3),
 2. Historia (sem. 3),
 3. Sztuki plastyczne (sem. 3).

Studenci
W przypadku zajęć z dziedziny nauk humanistycznych kierunki wymienione w pkt. 7 i 9 dokonują wyboru dwóch rodzajów zajęć. Pozostałe kierunki dokonują wyboru jednych zajęć z danej dziedziny.

Zapisy trwają do 30 września 2023 r. do godz. 15:00

UWAGA: Należy wybrać zajęcia z listy, takie które nie są przewidziane do realizacji w programie studiów.

20.09.2023 r.

Uwaga Studenci


W dniu 21 września 2023 roku od godziny 13:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie świadczeń dla studentów, tj. stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi.
Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 13 października 2023 r.

UWAGA !!!
Aplikowania w systemie USOSweb o stypendium rektora zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH możliwe jest jedynie do dnia 12 października 2023 r. do godz. 23:59
, po tej godzinie system zostanie zamknięty (uwaga !!! do tego terminu wniosek należy również wydrukować z systemu). Wygenerowane wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać w terminie do 13 października 2023 r. W przypadku wniosków o przyznanie stypendium rektora postępowanie ma charakter konkursu. Jest określony ścisły termin, do którego należy złożyć kompletny wniosek, tj. 13 października 2023 r. Wszystkie dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie mogą zostać uwzględnione. Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Uwaga

Termin do którego należy składać wnioski o przyznanie stypendium rektora ma charakter materialny – w postępowaniu Odwoławcza Komisja Stypendialna może uwzględniać jedynie dokumenty, które wpłynęły do tego terminu. Nie ma możliwości uzupełniania wniosków oraz załączników.

04.09.2023

Informacja na temat sposobu i terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Student, który ubiega się o przyznanie świadczeń dla studentów (tj: stypendium socjalnego, stypendium rektora oraz zapomogi) zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb odpowiednich wniosków. Wypełnione wnioski (oświadczenie o dochodach) należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce.

Od roku akademickiego 2023/2024 wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będą składane wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

UWAGA!!! W przypadku stypendium socjalnego należy najpierw wypełnić oświadczenie o dochodach.

01.09.2023 r.
Stypendium socjalne może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1294,40 zł miesięcznie. W dniu 4 września 2023 roku od godziny 12:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 13 października 2023 r.

Uwaga !!!
Studenci, którzy we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wykazują dochód z gospodarstwa rolnego - zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb możliwe będzie po 23 września 2023 r., czyli po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r.

UWAGA! W Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów nie ma możliwości skorzystania z dostępu do komputerów.

Termin rozpoczęcia aplikowania o przyznanie stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi będzie podany w późniejszym czasie.28.04.2023

Seminarium - Autyzm. Nie tylko kolor niebieski.


Instytut Informatyki zaprasza studentów i pracowników UPH oraz wszystkie zainteresowane osoby na seminarium pt. „Autyzm. Nie tylko kolor niebieski”.

Seminarium organizowane przez Koło Naukowe Studentów Informatyki Genbit ma na celu zapoznanie społeczności studenckiej z tematem neuroróżnorodności.

Program obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu integracji sensorycznej, a na zakończenie przewidziany jest panel dyskusyjny. Seminarium odbędzie się 8 maja 2023r. o godz. 11:00 w formie stacjonarnej, w Auli 3 budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przy ul. 3 Maja 54.


21.04.2023

Uwaga studenci!


Szkolenie "Wyszukiwanie materiałów do pracy dyplomowej" (zgodnie z tematyką kierunków studiów).

W trakcie szkolenia będzie można dowiedzieć się: jakie możliwości mają studenci UPH odnośnie gromadzenia literatury do tematu? (bazy danych bibliograficzne i pełnotekstowe, otwarte zasoby, zbiory drukowane Biblioteki Głównej UPH; od czego rozpocząć poszukiwania? ; jak efektywnie wyszukiwać informacje naukowe? ; jak i gdzie znaleźć pełne teksty publikacji? ; na co powinien uważać każdy szukający informacji w Internecie?

Forma szkolenia: warsztaty dla max 21 osób.

Miejsce szkolenia: Biblioteka Główna – Czytelnia internetowa

Terminy szkoleń: wtorki, piątki - godz. 8.00-14.30

Zapisy na szkolenie: Grupy studentów można umawiać mailowo, pisząc na adres infobib@uph.edu.pl

Należy podać liczbę osób oraz zagadnienia tematyczne do szkolenia. Zajęcia są przygotowywane zgodnie z potrzebami studentów, w związku z tym ich realizacja jest możliwa po upływie co najmniej tygodnia od zgłoszenia.

01.03.2023

Rekrutacja studentów na wyjazdy na studia w ramach program Erasmus+ 2023/ 2024


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe od 1.03. do 31.03.2023 r.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 123/2022 Rektora UPH z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+. W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2023/24) podpisane przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Koordynatora Wydziałowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z właściwymi koordynatorami wydziałowymi:


Wydział Nauk Humanistycznych – mgr Ewelina Chwedczuk: ewelina.chwedczuk@uph.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych - dr Bartłomiej Suchodolski: bartlomiej.suchodolski@uph.edu.pl, dr Ola Bareja-Wawryszuk: ola.bareja-wawryszuk@uph.edu.pl
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – prof. Renata Modzelewska-Łagodzin: renata.modzelewska-lagodzin@uph.edu.pl
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach - dr inż. Krystian Tarczyński: krystian.tarczynski@uph.edu.pl
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – dr Joanna Omieciuch: joanna.omieciuch@uph.edu.pl
Szkoła Doktorska – dr Rafał Roguski: rafal.roguski@uph.edu.pl

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961.

24.02.2023

UWAGA - Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego!!!


W dniach 25.02.2023 r. – 15.03.2023 r. odbędą się zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie UsosWeb.

Rozpoczną się one o godz. 18.00.

Wszyscy studenci pierwszego roku (sem. 2) studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej.

Osoby, które z ważnych powodów nie zapiszą się w systemie UsosWeb proszone są o kontakt mailowy - ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uph.edu.pl

Osoby zainteresowane realizacją zajęć wychowania fizycznego poprzez jazdę konną (liczba miejsc ograniczona) również zapisują się w systemie UsosWeb.

24.02.2023

Uwaga !!!
Studenci studiów II stopnia, kierunków informatyka, chemia, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią i zootechnika.


W dniu 01.03.2023 roku od godziny 12:00 uruchomione zostanie aplikowanie o przyznanie stypendium rektora (aplikowanie w systemie o stypendium rektora będzie możliwe jedynie do 30 marca 2023 r. do godz. 23:59, następnie wniosek należy wydrukować i złożyć w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów do 31 marca 2023 r.) oraz aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi (ww. wnioski należy również wydrukować i złożyć w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów). Regulamin świadczeń dla studentów UPH dostępny jest na stronie uczelni https://www.uph.edu.pl/studenci/stypendia-uph/stypendia-dla-studentow .

Uwaga! Dotyczy wniosków o stypendium rektora - współautorstwo osiągnięć naukowych i artystycznych.

W przypadku gdy student, który ubiega się o przyznanie stypendium rektora wykazuje osiągnięcia naukowe lub artystyczne, które osiągnął we współautorstwie, a w systemie USOSweb brak jest odpowiedniego przelicznika punktów z uwzględnieniem współautorstwa, bardzo proszę przed zatwierdzeniem wniosku skontaktować się z Sekcją ds. Świadczeń dla Studentów.


16.02.2023

Uwaga studenci studiów stacjonarnych


Uruchomiona została II tura zapisów na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk społecznych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk społecznych, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonali zapisów na zajęcia, które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany zajęć, ponieważ zajęcia te nie będą uruchomione.

Zmiany/zapisu zajęć należy dokonać w terminie do 23 lutego 2023 r. do godz. 10:00.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system USOSweb DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie kliknąć „żetonowe”.

Poniżej przypominamy wykaz kierunków, na których obowiązuje wybór zajęć w semestrze letnim 2022/2023:

Studenci kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki humanistyczne:
 1. Administracja (sem. 2) – studenci wybierają dwa różne zajęcia
 2. Bezpieczeństwo informacyjne (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 3. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 4. Bezpieczeństwo międzynarodowe (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 5. Dietetyka (sem. 2)
 6. Gospodarka przestrzenna (sem. 2)
 7. Gospodarka przestrzenna (sem. 4)
 8. Kryminologia (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 9. Logistyka (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 10. Rolnictwo (sem. 2)
 11. Sztuki plastyczne (sem. 2)
 12. Turystyka i rekreacja (sem. 2)
 13. Turystyka i rekreacja (sem. 4)
 14. Zarządzanie (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 15. Zoopsychologia z animaloterapią (sem. 2)
 16. Zoopsychologia z animaloterapią (sem. 4)
Nauki społeczne:
 1. Agroleśnictwo (sem. 4)
 2. Analityka z diagnostyką molekularną (sem. 4)
 3. Biologia sądowa (sem. 4)
 4. Dietetyka (sem. 4)
 5. Filologia (sem. 6)
 6. Filologia polska (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 7. Historia (sem. 4) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 8. Informatyka (sem. 4)
 9. Kosmetologia (sem. 4)
 10. Matematyka (sem. 4)
 11. Sztuki plastyczne (sem. 2)
 12. Zootechnika (sem. 4)


Studenci kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki humanistyczne:
 1. Administracja (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (sem. 2)
 3. Logistyka (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 4. Prawo (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 5. Sztuki plastyczne (sem. 2)
 6. Zarządzanie (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
Nauki społeczne:
 1. Biologia (sem. 4)
 2. Chemia (sem. 3)
 3. Dietetyka (sem. 4)
 4. Filologia (sem. 4) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 5. Filologia polska (sem. 2)
 6. Informatyka (sem. 3)
 7. Rolnictwo (sem. 3)
Obowiązuje wybór jednych zajęć z danej dziedziny nauki z listy według załączonego wykazu, z wyjątkiem kierunków wskazanych, które mają obowiązek wybrać dwa przedmioty z danej dziedziny nauki.

UWAGA: Należy wybrać zajęcia z listy, takie które nie są przewidziane do realizacji w planie studiów.


06.02.2023

UWAGA STUDENCI

z dniem 08 lutego br. ruszają zapisy na zajęcia do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk społecznych


Studenci kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki humanistyczne:
 1. Administracja (sem. 2) – studenci wybierają dwa różne zajęcia
 2. Bezpieczeństwo informacyjne (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 3. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 4. Bezpieczeństwo międzynarodowe (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 5. Dietetyka (sem. 2)
 6. Gospodarka przestrzenna (sem. 2)
 7. Gospodarka przestrzenna (sem. 4)
 8. Kryminologia (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 9. Logistyka (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 10. Rolnictwo (sem. 2)
 11. Sztuki plastyczne (sem. 2)
 12. Turystyka i rekreacja (sem. 2)
 13. Turystyka i rekreacja (sem. 4)
 14. Zarządzanie (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 15. Zoopsychologia z animaloterapią (sem. 2)
 16. Zoopsychologia z animaloterapią (sem. 4)

Nauki społeczne:
 1. Agroleśnictwo (sem. 4)
 2. Analityka z diagnostyką molekularną (sem. 4)
 3. Biologia sądowa (sem. 4)
 4. Dietetyka (sem. 4)
 5. Filologia (sem. 6)
 6. Filologia polska (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 7. Historia (sem. 4) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 8. Informatyka (sem. 4)
 9. Kosmetologia (sem. 4)
 10. Matematyka (sem. 4)
 11. Sztuki plastyczne (sem. 2)
 12. Zootechnika (sem. 4)

Studenci kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki humanistyczne:
 1. Administracja (sem. 2)- studenci wybierają dwa różne zajęcia
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (sem. 2)
 3. Logistyka (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 4. Prawo (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 5. Sztuki plastyczne (sem. 2)
 6. Zarządzanie (sem. 2) - studenci wybierają dwa różne zajęcia

Nauki społeczne:
 1. Biologia (sem. 4)
 2. Chemia (sem. 3)
 3. Dietetyka (sem. 4)
 4. Filologia (sem. 4) - studenci wybierają dwa różne zajęcia
 5. Filologia polska (sem. 2)
 6. Informatyka (sem. 3)
 7. Rolnictwo (sem. 3)

Obowiązuje wybór jednych zajęć z danej dziedziny nauki z listy według załączonego wykazu, z wyjątkiem kierunków wskazanych, które mają obowiązek wybrać dwa przedmioty z danej dziedziny nauki.

Zapisy trwają do 12 lutego 2023 r.

UWAGA: Należy wybrać zajęcia z listy, takie które nie są przewidziane do realizacji w planie studiów.
19.12.2022

Rekrutacja pracowników na wyjazdy w celach dydaktycznych lub szkoleniowych w ramach program Erasmus+ (projekt 2022-1-PL01-KA131-HED-00005413)


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór pracowników UPH na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ (projekt 2022-1-PL01-KA131-HED- 000054135). Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe od 19.12.2022 r. do 10.02.2023 r.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-nauczycieli-akademickich oraz https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-pracownikow-niebedacych-nauczycielami znajduje się Zarządzenie nr 123/2022 Rektora UPH z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+. W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy wyjazdu nauczycieli akademickich/ Formularz zgłoszeniowy wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych w ramach PROGRAMU ERASMUS+ KA 131 2022 podpisany przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Koordynatora Wydziałowego oraz podpisany przez instytucję przyjmującą Mobility Agreement for Teaching/ Mobility Agreement for Training. Formularze dostępne są na stronie: https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-nauczycieli-akademickich oraz https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-pracownikow-niebedacych-nauczycielami

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z właściwymi koordynatorami wydziałowymi:

Wydział Nauk Humanistycznych – prof Kristina Vorontsova: kristina.vorontsova@uph.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych - dr Bartłomiej Suchodolski: bartlomiej.suchodolski@uph.edu.pl, dr Ola Bareja-Wawryszuk: ola.bareja-wawryszuk@uph.edu.pl
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – dr Renata Modzelewska-Łagodzin: renata.modzelewska-lagodzin
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach - dr inż. Krystian Tarczyński: krystian.tarczynski@uph.edu.pl
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – dr Joanna Omieciuch joanna.omieciuch@uph.edu.pl

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961.
16.12.2022

Uwaga studenci!
Dotyczy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Przypominamy o konieczności realizacji Przysposobienia bibliotecznego.

Od 4 stycznia 2023 roku od godziny 12:00 dostępny jest test on-line ze szkolenia bibliotecznego. Link do testu https://bg.uph.edu.pl/e-szkolenie/test-zaliczeniowy

W celu uzyskania zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego należy w terminie do 20 lutego 2023 roku do godziny 14:00 rozwiązać test. Na tej podstawie pracownicy Biblioteki Głównej będą wpisywać zaliczenie w systemie USOS.

Osoby, które nie zaliczyły testu - proszone są o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG mail infobib@uph.edu.pl tel. 25 643 17 48.
17.10.2022

UWAGA Studenci z niepełnosprawnościami!!!


Termin przyjmowania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych został również wydłużony do dnia 21 października. Zapraszamy do Centrum (Dom Studenta nr 4, pokój nr 12) w godzinach 7:30 – 15:30.

14.10.2022

UWAGA!!!


Do dnia 21 października 2022 r. został wydłużony termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego.

Godziny przyjęć w Sekcji stypendialnej w terminie 17-21.10.2022 r.:
poniedziałek – dzień wewnętrzny
wtorek 11:00 – 14:45
środa 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:45
czwartek 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:45
piątek 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:45
03.10.2022

Uwaga studenci studiów stacjonarnych


Uruchomiona została II tura zapisów na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk społecznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk społecznych, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonali zapisów na zajęcia, które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany przedmiotu, ponieważ przedmioty te nie będą uruchomione.

Studentom kierunku Turystyka i rekreacja przypominamy o konieczności wyboru dwóch zajęć z dziedziny nauk humanistycznych, które zgodnie z programem studiów mają obowiązek realizować w semestrze zimowym.

Zmiany/zapisu zajęć należy dokonać
w terminie do 07 października 2022 r. do godz. 10:00.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system USOSweb DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie kliknąć „żetonowe”.

Poniżej przypominamy wykaz kierunków, na których obowiązuje wybór zajęć w semestrze zimowym 2022/2023:

Studenci kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki humanistyczne:
 1. Analityka z diagnostyką molekularną (sem. 3),
 2. Biologia sądowa (sem. 3),
 3. Informatyka (sem. 3),
 4. Inżynieria procesów technologicznych (sem. 3),
 5. Kosmetologia (sem. 3),
 6. Matematyka (sem. 3),
 7. Ratownictwo medyczne (sem. 3).
Nauki społeczne:
 1. Filologia (sem. 5).
Studenci kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:
Nauki humanistyczne:
 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne (sem. 3),
 2. Biologia (sem. 3),
 3. Chemia (sem. 2),
 4. Dietetyka (sem. 3),
 5. Gospodarka przestrzenna (sem. 2),
 6. Informatyka (sem. 2),
 7. Kryminologia (sem. 3),
 8. Rolnictwo (sem. 2),
 9. Turystyka i rekreacja (sem. 3) – studenci wybierają dwa rodzaje zajęć,
 10. Zoopsychologia z animaloterapią (sem. 2),
Nauki społeczne:
 1. Filologia polska (sem. 3),
 2. Historia (sem. 3).
Obowiązuje wybór jednych zajęć z danej dziedziny nauki z listy według załączonego wykazu03.10.2022

UWAGA!!!


Rejestracje na WF oraz przedmioty humanistyczne i społeczne są to rejestracje żetonowe i należy ich szukać po zalogowaniu do systemu Usosweb w zakładce: "DLA STUDENTÓW->Rejestracje->Rejestracje żetonowe". Rejestracje na przedmioty obowiązkowe są to rejestracje na przedmioty i znajdują się w zakładce: "DLA STUDENTÓW->Rejestracje->Rejestracje na przedmioty."


29.09.2022

Uwaga studenci pierwszego roku kierunków logistyka stacjonarna I st., prawo stacjonarne I st., kosmetologia stacjonarne I st., pielęgniarstwo stacjonarne I i II st.


Uruchomione zostały rejestracje na zajęcia w semestrze Z2022/2023. W celu ich dokonania należy zalogować się do USOSWeb i wybrać docelowe grupy zajęciowe w rejestracjach na przedmioty, które są dostępne w zakładce "Dla studentów", "Rejestracje".

Aktualizacja 03.10.2022
Rejestracje zostały przedłużone do 09.10.2022r.

27.09.2022

UWAGA STUDENCI

Z dniem 27 września br. ruszają zapisy na zajęcia do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk społecznych

Studenci kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki humanistyczne:
 1. Analityka z diagnostyką molekularną (sem. 3),
 2. Biologia sądowa (sem. 3),
 3. Informatyka (sem. 3),
 4. Inżynieria procesów technologicznych (sem. 3),
 5. Kosmetologia (sem. 3),
 6. Matematyka (sem. 3)
 7. Ratownictwo medyczne (sem. 3).
Nauki społeczne:
 1. Filologia (sem. 5).
Studenci kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki humanistyczne:
 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne (sem. 3)
 2. Biologia (sem. 3),
 3. Chemia (sem. 2),
 4. Dietetyka (sem. 3),
 5. Gospodarka przestrzenna (sem. 2),
 6. Informatyka (sem. 2),
 7. Kryminologia (sem. 3),
 8. Rolnictwo (sem. 2),
 9. Turystyka i rekreacja (sem. 3) – studenci wybierają dwa rodzaje zajęć
 10. Zoopsychologia z animaloterapią (sem. 2),
Nauki społeczne:
 1. Filologia polska (sem. 3),
 2. Historia (sem. 3).
Obowiązuje wybór jednych zajęć z danej dziedziny nauki z listy według załączonego wykazu

Zapisy trwają do 30 września 2022 r.

UWAGA:
Należy wybrać zajęcia z listy, takie które nie są przewidziane do realizacji w planie studiów.


26.09.2022

Uwaga Studenci I roku studiów

Dla studentów pierwszego roku studiów zostały utworzone już uczelniane konta email na platformie Google. Będę tam wysyłane informacje dotyczące studiów. Na pocztę można się zalogować pod adresem mail.prac.uph.edu.pl. Adresy dla studentów utworzone zostały według schematu: inicjały + numer albumu + @ + stud.uph.edu.pl. Hasło jest takie jak do systemu IRK.


15.09.2022

Uwaga Studenci


W dniu 16 września 2022 roku od godziny 13:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie świadczeń dla studentów, tj. stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 14 października 2022 r.

UWAGA!!!

Aplikowania w systemie USOSweb o
stypendium rektora zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH możliwe jest jedynie do dnia 13 października 2022 r. do godz. 23:59,
po tej godzinie system zostanie zamknięty (uwaga !!! do tego terminu wniosek należy również wydrukować z systemu). Wygenerowane wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać w terminie do 14 października 2022 r.

W przypadku wniosków o przyznanie stypendium rektora postępowanie ma charakter konkursu. Jest określony ścisły termin, do którego należy złożyć kompletny wniosek, tj. 14 października 2022 r. Wszystkie dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie mogą zostać uwzględnione. Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Uwaga

Termin do którego należy składać wnioski o przyznanie stypendium rektora ma charakter materialny – w postępowaniu Odwoławcza Komisja Stypendialna może uwzględniać jedynie dokumenty, które wpłynęły do tego terminu. Nie ma możliwości uzupełniania wniosków oraz załączników.

02.08.2022

Uwaga Studenci


Informacja na temat sposobu i terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2022/2023

Student, który ubiega się o przyznanie świadczeń dla studentów (tj: stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi) zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb odpowiednich wniosków. Wypełnione wnioski (oświadczenie o dochodach) należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, z zastrzeżeniem iż wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

UWAGA!!! W przypadku stypendium socjalnego należy najpierw wypełnić oświadczenie o dochodach.

Stypendium socjalne może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł miesięcznie.

W dniu 2 sierpnia 2022 roku od godziny 12:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 14 października 2022 r.

Uwaga !!! Studenci, którzy we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wykazują dochód z gospodarstwa rolnego - zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb możliwe będzie po 23 września 2022 r., czyli po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.

UWAGA! W Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów nie ma możliwości skorzystania z dostępu do komputerów.

Termin rozpoczęcia aplikowania o przyznanie stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnoprawnych będzie podany w późniejszym czasie.
23.05.2022

EUROSTUDENT.


Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. Dołącz już dziś!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. Zapraszamy studiujących stacjonarnie, niestacjonarnie oraz tych, którzy studiują na odległość.

Ankieta zajmie ok. 20 minut, dostępna jest do końca czerwca. Zalecamy wypełnianie na większym ekranie niż smartfon.

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Zespół badawczy EUROSTUDENT.

contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)