Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów dla kierunku dietetyka pierwszego stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: JM-DIET-SL
Nazwa: Program studiów dla kierunku dietetyka pierwszego stopnia stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: dietetyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
dietetyka catering w dietetyce
dietetyka poradnictwo dietetyczne i żywieniowe
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Instytut Nauk o Zdrowiu (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ranking punktów z egzaminów maturalnych "nowa matura" lub egzaminu dojrzałości "stara matura" spośród trzech wybranych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat dietetyki
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Dietetyka posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązująca klasyfikacją oceny stanu odżywiania, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points - HACCP), organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w:

- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),

- organizacjach konsumenckich,

- placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),

- w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego,

Ponadto jest przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego. Absolwent kierunku Dietetyka w specjalności catering w dietetyce jest przygotowany również do prowadzenia cateringu żywności w szpitalach i zakładach zbiorowego żywienia oraz pracy w laboratoriach oceny jakości żywności. Absolwent kierunku Dietetyka w specjalności poradnictwo dietetyczne i żywieniowe jest przygotowany ponadto do prowadzenia konsultacji w zakresie żywienia człowieka i dietoterapii w różnych zaburzeniach organizmu.

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Standardy kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. (Dz.U. nr 164, poz. 1166, zał. Nr 108) . Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, kwalifikacje absolwenta, ramowe treści kształcenia przedstawiające: grupy treści kształcenia, minimalną liczbę godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalną liczbę punktów ECTS, treści i efekty kształcenia z podziałem na grupę treści podstawowych i kierunkowych oraz praktyki, inne wymagania i zalecenia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)