Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku dietetyka stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-JM-DIET-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku dietetyka stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie (6 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: dietetyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
dietetyka catering w dietetyce
dietetyka poradnictwo dietetyczne i żywieniowe
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Biologii (od Z1997/1998 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2017/2018 - ...

Posiadanie świadectwa dojrzałości. Rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej z uwzględnieniem punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język polski, język obcy, matematyka.

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr letni 2016/2017

Posiadanie świadectwa dojrzałości oraz ranking punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język polski, język obcy, matematyka.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat dietetyki
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP); oceny wpływu choroby na stan odżywienia; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji), szkolnictwie zawodowym - po uzyskaniu uprawnień wyszczególnionych w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Ponadto absolwent jest przygotowany do: współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego, współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Absolwent dodatkowo jest przygotowany do konsultacji w zakresie żywienia człowieka i dietoterapii w różnych zaburzeniach organizmu.

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr letni 2021/2022 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku dietetyka, określone w załączniku nr 1 do uchwały nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku dietetyka oraz w Obwieszczeniu nr 7/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 4 maja 2022 roku.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - Semestr letni 2020/2021

Efekty uczenia się dla kierunku dietetyka, określone w załączniku nr 1 do uchwały nr 30/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w efektach kształcenia dla kierunku dietetyka oraz plan i program studiów dla kierunku Dietetyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia określone uchwałą nr 181/2017 Rady Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dn. 21 czerwca 2017 roku.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr letni 2016/2017

Efekty kształcenia dla kierunku dietetyka, określone w załączniku nr 6 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz w programie studiów zatwierdzonym przez Radę Wydziału Przyrodniczego uchwałą nr 166/2015 z dnia 13 maja 2015 roku.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)