Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-W1-GPR-SU
Nazwa: Program studiów drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 1,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: gospodarka przestrzenna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Rolniczych (od L2020/2021) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu inżyniera kierunku gospodarka przestrzenna lub innego pokrewnego kierunku studiów, dla którego efekty uczenia się są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów. Podstawą rekrutacji dla kandydatów na studia jest ocena z dyplomu w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów lub rozmowa kwalifikacyjna w przypadku innego kierunku studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier gospodarki przestrzennej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna jest specjalistą przygotowanym do pracy: w sektorze związanym z planowaniem przestrzennym i projektowaniem obiektów, w administracji rządowej i samorządowej, w firmach analitycznych, instytucjach zajmujących się wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, agencjach rozwoju, firmach otoczenia biznesu oraz instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju i kształtowania środowiska przestrzennego, posiada aktualną wiedzę dotyczącą planowania przestrzennego, waloryzacji środowiska przyrodniczego, monitoringu środowiska, wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz kształtowania krajobrazu. Potrafi planować i realizować zadania oraz podejmować decyzje w zakresie gospodarki przestrzennej. Wykazuje umiejętność oceny stanu środowiska przyrodniczego i skutków zmian wynikających z działalności rolniczej i pozarolniczej.

Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz podejmowania pracy badawczej, w tym w szkole doktorskiej.

Dalsze studia:

- możliwość kontynuowania nauki w Szkole Doktorskiej; - możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Efekty uczenia się dla kierunku gospodarka przestrzenna studia II stopnia, określone w załączniku do Uchwały Nr 278/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku o nazwie gospodarka przestrzenna, ustalenia zasad rekrutacji na ten kierunek oraz ustalenia programu studiów dla tego kierunku.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)