Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-W5-TIR-SU
Nazwa: Program studiów drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: turystyka i rekreacja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (od Z2020/2021) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

- ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów,

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister turystyki i rekreacji
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętność doboru właściwych form aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych i społecznych, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić zajęcia rekreacyjne, turystyczne, sportowe i zdrowotne w oparciu o znane i tworzone formy aktywności ruchowej. Absolwent ma rozwinięte umiejętności z zakresu ekoturystyki, turystyki osób starszych i niepełnosprawnych, posiada wiedzę i umiejętności z obszaru marketingu i promocji usług turystycznych i rekreacyjnych, planowania turystycznego i polityki turystycznej oraz zna zagadnienia związane z zarządzaniem i finansowaniem przedsiębiorstw turystycznych oraz kreowania produktu turystycznego. Absolwent potrafi posługiwać się specjalistycznymi programami informatycznymi. Potrafi współpracować z grupami ludzkimi i kierować zespołem pracowników lub grupą turystyczną, zna zasady negocjacji. Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się dla kierunku turystyka i rekreacja określone w załączniku do uchwały Nr 3/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku o nazwie turystyka i rekreacja oraz ustalenia programu studiów dla tego kierunku.

Obwieszczenie Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 4 maja 2022 roku o sprostowanie omyłek w programie studiów II stopnia dla kierunku Turystyka i rekreacja, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 3/2020 Senatu UPH z dnia 29 stycznia 2020 r.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)