Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WH-EPW-NL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od Z2018/2019 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ranking punktów uzyskanych z egzaminów maturalnych spośród dwóch wybranych przedmiotów: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna zna i rozumie fakty, teorie, metody stosowane w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz złożone zależności występujące pomiędzy nimi. Ma wiedzę z zakresu uwarunkowań działalności nauczycielskiej mającej na celu umożliwienie dzieciom i innym powiązanym edukacyjnie podmiotom prawidłowe funkcjonowanie w społecznie oczekiwanych rolach na miarę ich potrzeb i możliwości.

Absolwent potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy będące w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej) z wykorzystaniem wiedzy z różnych dziedzin, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie oraz komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

Absolwent jest gotów do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, podejmowana decyzji, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.

Absolwent kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych przedszkolach, w punktach przedszkolnych, w zespołach wychowania przedszkolnego, w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, w klasach I-III szkoły podstawowej, w placówkach wychowania pozaszkolnego prowadzących zajęcia dla dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w edukacji domowej i w żłobkach.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna zatwierdzone Uchwałą nr 37/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku o nazwie edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Program studiów dla kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna określony Uchwałą nr 215/2018 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia planów i programów studiów na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia I i II stopnia.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz.131).

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)