Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na makrokierunku bioinżynieria produkcji żywnosci stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-BPZ-SI
Nazwa: Program studiów I stopnia na makrokierunku bioinżynieria produkcji żywnosci stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: bioinżynieria produkcji żywności
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
bioinżynieria produkcji żywności bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia roślinnego
bioinżynieria produkcji żywności bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Rolniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie świadectwa dojrzałości, rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie dokumentów, ranking punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, dwa przedmioty do wyboru brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier bioinżynierii produkcji żywności
Uprawnienia zawodowe:

Posiadane kwalifikacje umożliwiają zajmowanie stanowisk wymagających wykształcenia wyższego. Absolwent jest przygotowany do pracy w:

- przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego ukierunkowanych na produkcję, obrót, przechowalnictwo i przetwórstwo surowców i produktów żywnościowych;

- jednostkach zajmujących się doskonaleniem technologii produkcji i przetwarzania żywności, agendach i firmach zajmujących się kontrolą, standaryzacją i certyfikacją żywności;

- w ośrodkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach analitycznych, firmach doradczych w łańcuchu żywnościowym;

- jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje inżynierskie z zakresu produkcji, przetwarzania i przechowywania surowców i produktów żywnościowych, zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego. Potrafi zastosować tradycyjne i nowoczesne technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej na cele żywnościowe. Zna podstawowe metody, techniki i technologie bioinżynieryjne w produkcji żywności. Dobiera metody kontroli jakości i przydatności technologicznej surowców żywnościowych. Umie planować, organizować i zarządzać produkcją i przetwórstwem surowców. Zna zasady funkcjonowania rynku produktów żywnościowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Potrafi wykorzystać techniki informatyczne do sterowania procesami technologicznymi w produkcji żywności. Zna zasady komunikowania się, współpracy i zarządzania zespołami ludzkimi.

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Efekty uczenia się na kierunku Bioinżynieria Produkcji Żywności określone w załączniku nr 2 do uchwały Senatu UPH Nr 56/2012 z dnia 24 października 2012 r w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą Rady Wydziału Przyrodniczego nr 158/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia planów i programów kształcenia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)