Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku rolnictwo niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-ROL-NL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku rolnictwo niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: rolnictwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
rolnictwo agronomia z agroturystyką
rolnictwo agrobiznes
rolnictwo architektura terenów zielonych
rolnictwo ochrona środowiska przyrodniczego
rolnictwo produkcja ogrodnicza
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Rolniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości oraz ranking punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier rolnictwa
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną oraz znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Ma gruntowną wiedzę z zakresu technologii produkcji rolniczej, szczególnie roślinnej, związaną z gospodarowaniem na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ma wiedzę z zakresu kształtowania krajobrazu, zarządzania finansami i marketingu oraz ochrony środowiska przyrodniczego. Posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, także z działami ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, ośrodkach doradztwa rolniczego, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktami roślinnymi i zwierzęcymi. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa. Potrafi posługiwać się technikami komputerowymi w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Treści nauczania:

Efekty uczenia się dla kierunku rolnictwo, określone w załączniku nr 14 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 152/2015 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia programów studiów na kierunku rolnictwo studia

niestacjonarne I-stopnia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)