Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku rolnictwo stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-ROL-SI
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku rolnictwo stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: rolnictwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
rolnictwo agronomia z architekturą krajobrazu
rolnictwo agronomia z agroturystyką
rolnictwo agrobiznes
rolnictwo architektura terenów zielonych
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Rolniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie świadectwa dojrzałości oraz ranking punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier rolnictwa
Uprawnienia zawodowe:

Zrealizowany moduł wybieralny w zakresie agrobiznesu.

Absolwent posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną oraz znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Ma gruntowną wiedzę z zakresu technologii produkcji rolniczej, związaną z gospodarowaniem na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, także z działami ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, ośrodkach doradztwa rolniczego, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktami roślinnymi i zwierzęcymi. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa. Potrafi posługiwać się technikami komputerowymi w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2022/2023 - ...

Program studiów w tym efekty uczenia się określa załącznik nr 1 do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku rolnictwo, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 23 lipca 2020 roku o sprostowaniu omyłek w programie studiów pierwszego stopnia dla kierunku rolnictwo.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr letni 2021/2022

Program studiów w tym efekty uczenia się określa załącznik nr 1 do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku rolnictwo, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 23 lipca 2020 roku o sprostowaniu omyłek w programie studiów pierwszego stopnia dla kierunku rolnictwo.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)