Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku zootechnika niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WR-ZOO-NI
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku zootechnika niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: zootechnika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
zootechnika agrokonsulting
zootechnika hodowla zwierząt
zootechnika ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych
zootechnika terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Rolniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Przyrodniczy (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

posiadanie świadectwa dojrzałości oraz ranking punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Warunki przyjęcia:
Rok akademicki 2012/2013 - Semestr zimowy 2018/2019

Posiadanie świadectwa dojrzałości, rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie dokumentów, ranking punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, dwa przedmioty do wyboru brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier zootechniki
Uprawnienia zawodowe:

Zrealizowany moduł wybieralny z zakresu hodowli zwierząt.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje inżynierskie z zakresu chowu, hodowli, żywienia i rozrodu zwierząt, technologii produkcji zwierzęcej, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz obrotu zwierzętami nabyte w trakcie realizowanych podczas studiów modułów wybieralnych z zakresu hodowli zwierząt. Potrafi zastosować tradycyjne i nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej. Umie planować, organizować i zarządzać procesami w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem profilaktyki i dobrostanu zwierząt. Zna zasady funkcjonowania rynku produktów zwierzęcych oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Potrafi wykorzystać techniki informatyczne do sterowania procesami technologicznymi w praktyce produkcyjnej. Zna zasady komunikowania się, współpracy i zarządzania zespołami ludzkimi.

Posiadane kwalifikacje umożliwiają zajmowanie stanowisk wymagających wykształcenia wyższego. Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym, służbach weterynaryjnych, stacjach inseminacji zwierząt, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami, surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, organizowania procesów produkcyjnych, prowadzenia i zarządzania gospodarstwami rolnymi i podmiotami gospodarczymi w obszarze zootechniki.

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

Program studiów w tym efekty uczenia się określa załącznik nr 1 do uchwały nr 52/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku zootechnika, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem nr 20/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 1 grudnia 2021 roku o sprostowaniu omyłek w programie studiów dla kierunku zootechnika, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 52/2019 Senatu UPH z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz obwieszczeniem nr 1/2023 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 stycznia 2023 roku o sprostowaniu omyłek w programie studiów pierwszego stopnia dla kierunku zootechnika, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 52/2019 Senatu UPH z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2012/2013 - Semestr letni 2018/2019

Efekty na kierunku Zootechnika określone w załączniku nr 4 do uchwały Senatu UPH Nr 56/2012 z dnia 24 października 2012 r w sprawie zmian w uchwale Senatu nr 28/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą Rady Wydziału Przyrodniczego nr 144/2017 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w planach i programach studiów kierunku Zootechnika, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)