Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów na makrokierunku bioinżynieria produkcji żywnosci

Informacje o programie studiów

Kod: WR-BPZ-SI
Nazwa: Program studiów na makrokierunku bioinżynieria produkcji żywnosci
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: bioinżynieria produkcji żywności
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
bioinżynieria produkcji żywności bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia roślinnego
bioinżynieria produkcji żywności bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Przyrodniczy (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie świadectwa dojrzałości, rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie dokumentów, ranking punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, dwa przedmioty do wyboru brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier bioinżynierii produkcji żywności
Uprawnienia zawodowe:

Posiadane kwalifikacje umożliwiają zajmowanie stanowisk wymagających wykształcenia wyższego zawodowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych.

Absolwentów studiów inżynierskich kierunku bioinżynierii charakteryzują: umiejętność i sprawność działania w zakresie hodowli i chowu, żywienia, użytkowania zwierząt, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, organizowania procesów produkcyjnych w produkcji zwierzęcej, stosowania postępu naukowo-technicznego i technologicznego, organizacji i restrukturyzacji gospodarstw rolnych, dokonywania analizy ekonomicznej opłacalności produkcji zwierzęcej i roślinnej oraz wyboru najwłaściwszego wariantu jej doskonalenia przy zastosowaniu środków informatycznych, oddziaływania i doradztwa terenowego związanego z rozwojem reprezentowanej przez siebie doscypliny zawodowej.

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r., w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu towrzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. z 2007 r. Nr 164, poz. 1166. zał Nr 92 z późniejszymi zmianami). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)