Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku rolnictwo

Informacje o programie studiów

Kod: WR-ROL-SI
Nazwa: Program studiów pierwszego stopnia na kierunku rolnictwo
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: rolnictwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
rolnictwo agronomia z agroturystyką
rolnictwo agrobiznes
rolnictwo ochrona środowiska przyrodniczego
rolnictwo produkcja ogrodnicza
rolnictwo architektura terenów zielonych
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Przyrodniczy (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, kwalifikacja na podstawie rankingu punktów uzyskanych z egzaminów maturalnych w przypadku kandydatów z "nową maturą", a egzaminów dojrzałości w przypadku "starej matury"

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier rolnictwa
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwa pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, a także szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie)

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r., w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu towrzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. z 2007 r. Nr 164, poz. 1166. zał Nr 92 z późniejszymi zmianami). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)