Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów drugiego stopnia na kierunku rolnictwo

Informacje o programie studiów

Kod: WR-ROL-SU
Nazwa: Program studiów drugiego stopnia na kierunku rolnictwo
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 1,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: rolnictwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
rolnictwo agronomia z agroturystyką
rolnictwo agrobiznes
rolnictwo ochrona środowiska przyrodniczego
rolnictwo produkcja ogrodnicza
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Przyrodniczy (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz złożenie wymaganych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent dysponuje gruntowną wiedzą dotyczącą funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach gospodarki rynkowej. Posiada umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, a także wykazywania inicjatywy twórczej i podejmowania decyzji. Posiada pogłębioną wiedzę w danej specjalności, a także znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Ma umiejętność metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Absolwent posiada kompetencje umożliwiające rozwiązywanie konkretnych problemów związanych z produkcja rolniczą. Jest przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych. Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania pracy badawczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia.

Treści nauczania:

Standardy kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. nr 164, poz. 1166, zał. Nr 118 b). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, kwalifikacje absolwenta, ramowe treści kształcenia przedstawiające: grupy treści kształcenia, minimalną liczbę godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalną liczbę punktów ECTS, treści i efekty kształcenia z podziałem na grupę treści podstawowych i kierunkowych oraz praktyki, inne wymagania i zalecenia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)