Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja

Informacje o programie studiów

Kod: WR-TIR-SL
Nazwa: Program studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: turystyka i rekreacja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Przyrodniczy (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ranking punktów z egzaminów maturalnych ("nowa matura") lub egzaminów dojrzałości ("stara matura") spośród dwóch wybranych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat turystyki i rekreacji
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do organizowania pracy oraz podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkch doradztwa rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie)

Treści nauczania:

Standardy kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. (Dz.U. nr 164, poz. 1166, zał. Nr 108) . Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, kwalifikacje absolwenta, ramowe treści kształcenia przedstawiające: grupy treści kształcenia, minimalną liczbę godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalną liczbę punktów ECTS, treści i efekty kształcenia z podziałem na grupę treści podstawowych i kierunkowych oraz praktyki, inne wymagania i zalecenia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)