Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prog dla zoot. st stacjonarne jedn. mgr.

Informacje o programie studiów

Kod: WR-ZOO-S-05-06
Nazwa: Prog dla zoot. st stacjonarne jedn. mgr.
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Czas trwania: studia 5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: zootechnika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
zootechnika hodowla i użytkowanie koni
zootechnika hodowla zwierząt
zootechnika ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych
zootechnika hipologia
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Przyrodniczy (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadane świadectwo dojrzałości, "nowa matura" - ranking punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym, "stara matura" - rozmowa kwalifikacyjna.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent zdobył zaawansowaną wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt. Absolwenci są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, w doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Ponadto proponowane specjalności umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie hodowli zwierząt, oceny i wykorzystania produktów zwierzęcych, hodowli i użytkowania koni, agrokonsultingu.

Dalsze studia:

studia doktoranckie

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. nr 116, poz. 1004, zał. Nr 69). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)