Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów drugiego stopnia na kierunku zootechnika

Ten program nie jest już aktywny (nie jest wyświetlany w katalogu i prawdopodobnie nie ma możliwości zapisania się na niego)

Informacje o programie studiów

Kod: WR-ZOO-SU
Nazwa: Program studiów drugiego stopnia na kierunku zootechnika
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 1,5 roku
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: zootechnika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
zootechnika agrokonsulting
zootechnika hipologia
zootechnika hodowla zwierząt
zootechnika ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Przyrodniczy (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku zootechnika lub pokrewnym. Podstawą kwalifikacji jest ocena z dyplomu – w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

absolwent podczas studiów II stopnia zdobył zaawansowaną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt. Absolwenci są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej; w gospodarstwach rolnych i hodowlanych; w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych; w doradztwie rolniczym; w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Zdobył specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie hodowli zwierząt, oceny i wykorzystania produktów zwierzęcych, hodowli i użytkowania koni, agrokonsultingu.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełnić uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. nr 164, poz. 1166, zał. Nr 118 b). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, kwalifikacje absolwenta, ramowe treści kształcenia przedstawiające: grupy treści kształcenia, minimalną liczbę godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalną liczbę punktów ECTS, treści i efekty kształcenia z podziałem na grupę treści podstawowych i kierunkowych oraz praktyki, inne wymagania i zalecenia.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)