Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

E-administracja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-ADM-SU-MF2-EA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: E-administracja
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Wykład 15

Ćwiczenia 15

Konsultacje 15

Przygotowanie na zajęcia 30

Przygotowanie do kolokwium 20

Przygotowanie na egzamin 30

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125

Punkty ECTS za przedmiot 5

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany prezentacją multimedialną

Ćwiczenia prowadzone w oparciu o praktyczne wykorzystanie istniejących w Polsce systemów eadministracji


Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu:

Specjalnościowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego.

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne.

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta na zajęciach.


Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak.

Założenia i cele przedmiotu:

Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy związanej z prawnymi aspektami istnienia i rozwoju elektronicznej administracji i jej roli w budowaniu

społeczeństwa informacyjnego. Szczególnie ważnym elementem przedmiotu jest zatem zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi e-administracji oraz

zasadami funkcjonowania popularnych usług elektronicznych realizowanych w podmiotach publicznych.

Skrócony opis:

Treścią przedmiotu są regulacje prawne z zakresu e-administracji oraz ich praktyczne zastosowanie w e-usługach.

Pełny opis:

1. Ogłaszanie aktów prawnych w formie elektronicznej

2. Dostęp do informacji publicznej – BIP

3. Platforma e-PUAP

4. Podpis elektroniczny

5. Postępowanie administracyjne w postaci elektronicznej

6. E-dokumentacja w sprawach karnych, cywilnych i sądowo-administracyjnych

7. Elektroniczne zamówienia publiczne

8.Ochrona danych osobowych w Internecie

9. Płatności elektroniczne

10. Faktury w formie elektronicznej

11. Systemy masowe dla obywateli (e-Podatki, e-Deklaracje)

Literatura:

M. Ganczar, A. Sytek, Informatyzacja administracji publicznej: skuteczność regulacji, Warszawa 2021

E. Kuzionko-Ochrymiuk, Rozwój e-administracji w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Białystok 2020

M. Karpiuk, K. Chałubińska-Jentkiewicz, Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA

zna podstawową terminologię z zakresu e-administracji

ma elementarną wiedzę o strukturach i zasadach funkcjonowania systemu

elektronicznej administracji w Polsce

zna możliwości funkcjonalne aplikacji internetowych w zakresie administracji

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi prawidłowo interpretować ustawę o informatyzacji oraz inne akty prawne dot. e-administracji i aplikować je w sytuacjach faktycznych

w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi rozwiązywać problemy z zakresu e-administracji oraz obsługiwać dostępne systemy internetowe

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

rozumie potrzebę aktualizacji i pogłębiania zdobytej wiedzy w związku ze

rozwojem polityki informatyzacyjnej państwa

potrafi samodzielnie analizować i oceniać poszczególne rozwiązania z zakresu e-administracji

Metody i kryteria oceniania:

Wykład-egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru

Procentowy zakres ocen z testu:

90%-100%-bdb

80%-89%-db+

70%-79%-db

60%-69%-dst+

50%-59%-dst

Ćwiczenia – zaliczenie bez oceny

Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie rozwiązania zadania problemowego zleconego do samodzielnego opracowania i jego prezentacji oraz na podstawie aktywności w trakcie dyskusji tematycznych i stopnia przygotowania do nich

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Nowicka
Prowadzący grup: Urszula Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Ambroziak
Prowadzący grup: Robert Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)