Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-ADM-SU-SMII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Ćwiczenia 75

Konsultacje 175

Czytanie i analizowanie literatury 50

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie pracy 170

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500

Punkty ECTS za przedmiot 20


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Ćwiczenia problemowe, prezentacje, dyskusje problemowe

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów uczenia w zakresie wiedzy, umiejętności następuje w trakcie zajęć poprzez ocenianie prac przygotowywanych przez studentów oraz ich ustnych odpowiedzi.


Weryfikacja efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych następuje poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Założenia i cele przedmiotu:

Warsztatowe wprowadzenie do problematyki pisania pracy magisterskiej oraz pisania pracy magisterskiej:


zapoznanie z metodologią pisania pracy magisterskiej,


wypracowanie umiejętności gromadzenia i analizy materiałów źródłowych,


wypracowanie umiejętności konstruowania celów pracy i hipotez oraz opracowywania tekstu


Wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej.


Wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania, gromadzenia i analizowania danych, konstruowania struktury pracy magisterskiej, formułowania tez badawczych, uszczegółowiania wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków.


Zrozumienie przez studentów pojęć i prawidłowości ochrony praw autorskich oraz specyfiki systemu antyplagiatowego, stosowanego w UPH,


Przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

1. Specyfika przygotowania prac pisemnych na kierunku administracja; istota pracy magisterskiej, porównanie do pracy licencjackiej; ustalenie tematu pracy magisterskiej; kryteria oceny pracy magisterskiej

2. Wyjaśnienie konieczności przestrzegania ochrony własności intelektualnej i sposobów unikania pisania prac noszących znamiona plagiatu.

3. Metodologia pracy badawczej – wybrane zagadnienia: formułowanie celów pracy, konstruowanie tez badawczych, podstawowe metody badawcze, najczęściej spotykane błędy metodologiczne.

4. Omówienie wymogów formalnych opracowywania pracy: zasady konstrukcji pracy, specyfika aparatu pojęć i definicji, gromadzenie informacji naukowej, korekta językowa, konstrukcja przypisów (nie tylko formalnych odsyłaczy), wykaz źródeł i literatury (pozycje drukowane), źródła internetowe, korzystanie z elektronicznych baz danych.

5. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Literatura:

A. Pudło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2007.

R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2010.

Literatura uzależniona od tematyki przygotowywanej pracy zaliczeniowej

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.

A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2011.

K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2011.

J. Szelka, Vademecum wykonywania opracowań naukowych, Zielona Góra 2017.

Efekty uczenia się:

Efekt uczenia się: WIEDZA

Student posiada wiedzę na temat ochrony praw autorskich

Student posiada podstawową wiedzę na temat konstrukcji i opracowania prac pisemnych

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi zbudować konstrukcję pracy pisemnej, sformułować problem badawczy, cele i hipotezy

Student dokonuje doboru literatury i źródeł w celu opisania problemu badawczego

Student potrafi konstruować odsyłacze i przypisy stosowane w pracach pisemnych

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student ma świadomość konieczności rozwoju osobistego i zdobywania wiedzy

Student potrafi określać priorytety w realizacji zadań oraz uczestniczyć w realizacji projektów

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium kończy się zaliczeniem.

Promotor podejmuje decyzję o zaliczeniu seminarium na podstawie aktywności studentów w trakcie prowadzonego seminarium oraz realizacji zleconych zadań.

Na czwartym semestrze zaliczenie seminarium następuje po przyjęciu przez promotora pracy magisterskiej oraz uzyskaniu prawidłowego wyniku sprawdzenia pracy przez system antyplagiatowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Czernicki, Stanisław Faliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Nowicka, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Prowadzący grup: Przemysław Czernicki, Urszula Nowicka, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Indraszczyk, Krzysztof Prokop
Prowadzący grup: Arkadiusz Indraszczyk, Urszula Nowicka, Krzysztof Prokop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Andrzejewski, Marcin Bider
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)