Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-LOG-NL-P
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Bilans punktów ECTS:

2

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykłady audytoryjny połączony ze studium przypadków.

Rodzaj przedmiotu:

Podstawowy
Specjalnościowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy oraz umiejętności przeprowadzana jest w trakcie sprawdzianu pisemnego/ustnego sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania przykładowych casusów

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych i umiejętności następuje w trakcie zajęć poprzez ocenę aktywności i systematyczności studenta oraz jego zachowań w grupie


Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów

z podstawami systemu prawnego w Polsce. W tym pojęciem , rolą i miejscem prawa z życiu społecznym w zakresie jego tworzenia i stosowania.


Pełny opis:

1. Pojęcie prawa i jego znaczenie w społeczeństwie

2. Źródła prawa. Pojęcie i klasyfikacja

3. Stosunki prawne. Pojęcie i elementy stosunku prawnego

4. Gałęzie prawa

5. Norma prawna, a przepis prawny

6. Tworzenie, stosowanie i obowiązywanie prawa

7. Przebieg procesu legislacyjnego

8. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej

9. Zdarzenia prawne i ich klasyfikacja

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. J. Nowak, Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nie prawników, Wyd. CeDeWu, 2018, wyd. 2

2. J. Nowacki, Z Tabor, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. Wolters Kluwer, 2016

3. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. Lexis Nexis 2016

Literatura dodatkowa:

W. Drobny, Prawo administracyjne. Testy. wyd. Wolters Kluwer, 2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

zna źródła prawa, oraz podstawowe instytucje z zakresu prawoznawstwa, prawa cywilnego i prawa pracy.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy i oceny prostych zdarzeń prawnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

jest przygotowany do dalszego zgłębiania systemu prawa.

Metody i kryteria oceniania:

ykład: zaliczenie z oceną

Procentowy zakres ocen z zaliczenia wykładu

91 – 100% – bdb

81 – 90% – db+

71 – 80% – db

61 – 70% – dst+

51 – 60% – dst

50 – 0% – ndst

Sposób oceny kompetencji społecznych następuje poprzez przyznawanie w trakcie zajęć studentom plusów za aktywność i przygotowanie, według zasady:

+++ – bdb

++ - db

+ - dst

Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik ze sprawdzianu oraz w 50% - ocena studenta zdobyta w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kolarzowski
Prowadzący grup: Jerzy Kolarzowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Nowicka
Prowadzący grup: Urszula Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Strus
Prowadzący grup: Artur Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bider
Prowadzący grup: Jerzy Kolarzowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)