Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UPH-WZ-ZAR-SL-PG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS: 4


1. Godziny kontaktowe: 30 h wykłady

20 h – konsultacje


2. Praca własna studenta - 50 h (studiowanie wskazanej literatury, przygotowanie do zajęć i do kolokwium).


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metodą tradycyjną z elementami konwersacji.

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

fakultatywny

Rodzaj przedmiotu:

Specjalnościowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy następuje poprzez kolokwium pisemne sprawdzające stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje podczas analiz konkretnych, przykładowych sytuacyjnych prawnych tzw. casusów i dyskusji.

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje poprzez ocenę aktywności studenta na wykładach.


Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawoznawstwa.

Założenia i cele przedmiotu:

Założenia i cele przedmiotu:

Skrócony opis:

1. Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami prawa gospodarczego.

2. Wykształcenie umiejętności posługiwania się normami prawnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą.

3. Uświadomienie konieczności ciągłego pogłębiania znajomości obowiązujących przepisów prawnych.

Pełny opis:

1. Ustrój gospodarczy RP

2. Zasada wolności działalności gospodarczej i jej ograniczenia

3. Podmioty gospodarcze

4. Komercjalizacja przedsiębiorstw i ich prywatyzacja

5. Ewidencjonowanie działalności gospodarczej

6. Kontrola i nadzór nad działalnością gospodarczą

7. Reglamentowanie działalności gospodarczej

8. Działalność gospodarcza wykonywana przez podmioty zagraniczne

9. Ochrona konkurencji i konsumentów

10. Prawo papierów wartościowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2013.

M. Modrzejewska, J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 2015.

Literatura dodatkowa:

K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

ma wiedzę o formach prawnych i regulacjach prawnych dotyczących działania podmiotów gospodarczych na rynku.

ma wiedzę o funkcjonowaniu państwa w gospodarce i zna instrumenty ingerencji państwa w gospodarkę.

ma wiedzę o stosunkach prawnych pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

potrafi posługiwać się normami prawnymi w celu rozwiązania konkretnego zagadnienia prawnego w obszarze prawa gospodarczego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

ma świadomość konieczności stałego dokształcania oraz monitorowania zmian przepisów prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę – pisemne kolokwium.

Podstawą dopuszczenia do kolokwium jest obecność na zajęciach i opanowanie przypisanych do modułu umiejętności i kompetencji społecznych w stopniu co najmniej dostatecznym (weryfikacja następuje w trakcie dyskusji na wykładach).

Na kolokwium student odpowiada w formie pisemnej na trzy zadane pytania.

Wynik kolokwium punktowany jest w sposób następujący:

91 – 100% – bdb

81 – 90% – db+

71 – 80% – db

61 – 70% – dst+

51 – 60% – dst

50 – 0% – ndst

Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) składa się w 50% wynik z pisemnego kolokwium, podwyższany plusami uzyskanymi w trakcie zajęć (w myśl zasady 1 plus – 1 ocena wyżej).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-20 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-20 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Krawczyk, Karol Pachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-22 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Krawczyk
Prowadzący grup: Paweł Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gonet
Prowadzący grup: Wojciech Gonet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.