Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-KRM-SL-PRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Jednostka: Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Bilans punktów ECTS:

4

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia – zajęcia praktyczne polegające na aktywnym zaangażowaniu studentów w rozwiązywanie konkretnych sytuacji problemowych

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu:

Kierunkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów z zakresu wiedzy: na podstawie egzaminu pisemnego z przedmiotu.

Weryfikacja efektów z zakresu umiejętności: na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Weryfikacja efektu z zakresu kompetencji: na podstawie zespołowych prac studenta podczas ćwiczeń.


Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest wskazanie znaczenia i roli prawa rodzinnego i opiekuńczego jako regulatora doniosłych stosunków społecznych, wyjaśnienie zakresu regulacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych aktów normatywnych dotyczących stosunków rodzinnych oraz charakterystyka podstawowych instytucji prawa rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem relacji między rodzicami a dziećmi

Pełny opis:

Prawo rodzinne i opiekuńcze to zbiór norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi, stosunki wynikające z kurateli, opieki i przysposobienia.

Podczas realizacji przedmiotu omówione są następujące zagadnienia:

1)Zasady prawa rodzinnego

2) Systematyka prawa rodzinnego

3) Rola sądu opiekuńczego i jego organów pomocniczych

4) Problematyka zawarcia małżeństwa, ustalenia nieistnienia małżeństwa, podstawy prawne unieważnienia małżeństwa

5) Majątkowe i niemajątkowe prawa i obowiązki małżonków

6) Stosunki majątkowe między małżonkami

7) Ustanie małżeństwa i separacja – zagadnienia materialne i procesowe

8) Pochodzenia dziecka

9) Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem (powstanie władzy rodzicielskiej, treść, środki ingerencji sądu w zakres władzy rodzicielskiej, możliwości rozstrzygnięć o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym)

10) Obowiązek alimentacyjny, dochodzenie roszczeń alimentacyjnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

11) Przysposobienie ( rodzaje i skutki przysposobienia, przesłanki przysposobienia, tajemnica przysposobienia, rozwiązanie przysposobienia, zagadnienia proceduralne)

12) Opieka i kuratela

Każde zagadnienie omawiane jest na podstawie kazusów, które studenci rozwiązują samodzielnie podczas zajęć lub w ramach zadań do wykonania.

Literatura:

1.J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2019.

2.J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

3.K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016.

4.Komentarz do kodeksu rodzinnego pod red. K. Osajdy, K. Pietrzykowskiego. Legalis 2020

5.N. Szok, R. Terlecki, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka, orzecznictwo, kazusy, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Weryfikacja efektów z zakresu wiedzy: na podstawie egzaminu pisemnego

Weryfikacja efektów z zakresu umiejętności i kompetencji: na podstawie zadań realizowanych przez studentów w ramach ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na ocenę. Na zaliczenie modułu składają się: zaliczenie ćwiczeń oraz pozytywna ocena z końcowego egzaminu.

Pozytywną ocenę student uzyska jeżeli będzie aktywnie uczestniczył we wszystkich zajęciach, zaliczy test oraz będzie uczestniczył w symulacji prowadzonej mediacji i/lub negocjacji we wskazanej roli.

Kryteria oceniania:

< 50% pkt.- 2.0, 51%-60% pkt. - 3.0; 61%-70% - 3,5; 71%-80% - 4,0; ; 81%-80% - 4,5; >91% pkt. – 5.0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kufel-Orłowska
Prowadzący grup: Urszula Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Nowicka
Prowadzący grup: Urszula Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)