Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-PRA-SJ-PFN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

6

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

1. Wykład tradycyjny z aktywnym udziałem studentów, którzy podczas zajęć będą rozwiązywać zadania rachunkowe dotyczące np. obliczenia wysokości należnej jednostce samorządu terytorialnego subwencji, wskaźnika zadłużenia, czy też wysokości długu oficjalnego i łącznego oraz omówienie zagadnień zgodnie z treścią sylabusa przedmiotu.

2. Ćwiczenia – praca na tekstach źródłowych z wykorzystaniem podręcznika lub innej literatury przedmiotu, analiza przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innych aktów normatywnych oraz orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, rozwiązywanie kazusów w celu nabycia umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, dyskusja nad problematyką systemu finansów publicznych.


Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu:

Ogólny
Podstawowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy jest przeprowadzana w trakcie egzaminu pisemnego oraz kolokwium, które sprawdzają stopień opanowania przez studentów materiału omówionego na zajęciach oraz wskazanych pozycji literatury. Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę rozwiązań zadań problemowych i ich prezentacji oraz na podstawie oceny stopnia przygotowania do dyskusji tematycznych. Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w czasie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności studenta i jego zaangażowania w dyskusję oraz pracę zespołową.

Wykład – egzamin pisemny obejmujący całość materiału określonego w sylabusie; egzamin uwzględnia praktyczne pytania otwarte, w tym zadania rachunkowe dotyczące np. obliczenia wysokości subwencji, wskaźnika zadłużenia.

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę, na które składa się: ocena z kolokwium, ocena rozwiązań zadań praktycznych (w tym zadań rachunkowych).

Pozytywna ocena ćwiczeń nie może być wystawiona w przypadku uzyskania negatywnej oceny z kolokwium, bądź też w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na więcej niż dwóch zajęciach w ciągu semestru. Dozwolona jest jedna poprawa kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw prawa administracyjnego.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z zasadami prawa finansowego,

przedstawienie prawnofinansowych regulacji funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych,

poznanie regulacji dotyczących tworzenia budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego,

prezentacja zasady gromadzenia i wydatkowania środków publicznych.


Skrócony opis:

Zapoznanie z systemem prawa finansowego w Polsce

Pełny opis:

1. Źródła prawa finansowego. Konstytucyjne podstawy prawa finansowego.

Przedstawienie wielości regulacji ustawowych dotyczących prawa finansowego oraz omówienie przepisów Konstytucji RP w zakresie prawa finansowego.

2. Zagadnienia ogólne prawa finansowego.

Wyjaśnienie różnicy pomiędzy finansami prywatnymi a publicznymi, przedstawienie zakresu i funkcji finansów publicznych, omówienie podstawowych zasad prawa finansowego.

3. Strumienie środków publicznych: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Omówienie zasad podziału dochodów pomiędzy Skarbem Państwa a pozostałymi jednostkami sektora finansów publicznych. Omówienie transferów środków finansowych pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych.

4. Formy prawno-organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych.

Przedstawienie zasad finansowego funkcjonowania instytucji gospodarki budżetowej, funduszy celowych, agencji, samorządowego zakładu budżetowego.

5. Budżet. Równowaga budżetowa. Procedura planowania, uchwalania, wykonania, kontroli budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

Omówienie procedury planowania, tworzenia, wykonania i sprawozdawczości budżetowej. Zwrócenie uwagi na różnice dotyczące budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

6. Deficyty i dług publiczny. Problematyka łącznego zadłużenia sektora publicznego. Oficjalny dług publiczny, dług pozostały i dług znikający.

Wyjaśnienie różnicy pomiędzy deficytem a długiem publicznym. Zwrócenie uwagi na różnicę w wysokości oficjalnego długu publicznego, podawanego w oficjalnych danych statystycznych. Uświadomienie słuchaczom, że istnieje dług publiczny nieewidencjonowany, trudny do obliczenia. Wyjaśnienie limitów zadłużenia, dozwolonych instrumentów finansowych z jakich może korzystać Skarb Państwa przy zadłużaniu się. Uświadomienie konsekwencji nadmiernego zadłużania się Skarbu Państwa. Liczenie przez studentów podczas zajęć wysokości oficjalnego i łącznego zadłużenia Skarbu Państwa

7. Wieloletnie planowanie budżetowe. Pozyskiwanie i wykorzystywanie bezzwrotnych środków zagranicznych.

Omówienie celów planowania wieloletniego. Wskazanie źródeł pozyskania zagranicznych środków finansowych. Zwrócenie uwagi na ryzyko niewłaściwego wykorzystania zagranicznych środków publicznych, konieczność rozliczenia się.

8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Przedstawienie dochodów gmin, powiatów, województw samorządowych. Wyjaśnienie pojęć dochody własne, dotacje i subwencje. Liczenie przez studentów podczas zajęć wysokości subwencji na zadanych przykładach, co wyjaśni studentom od czego zależy wysokość subwencji jaką otrzymuje jednostka samorządu terytorialnego.

9. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego.

Zwrócenie uwagi słuchaczy na ścisły związek wydatków jednostek samorządu terytorialnego z zadaniami jakie wykonują jednostki samorządu terytorialnego.

10. Specyfika zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego i naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego

Wyjaśnienie limitów zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu historycznym. Wskazanie wpływu ograniczeń zadłużania się na rozwój jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawienie negatywnych skutków nadmiernego zadłużenia się jednostki samorządu terytorialnego. Omówienie procedur naprawczych finansów jednostki samorządu terytorialnego. Liczenie przez studentów podczas zajęć indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

11. Dyscyplina finansów publicznych, jej naruszenie i sankcje za złamanie dyscypliny finansów publicznych.

Omówienie deliktów naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przedstawienie postępowania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

12. Prawe instrumenty kontroli i nadzoru w sektorze finansów publicznych. Kompetencje Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wojewody.

Przedstawienie kompetencji różnych organów publicznych z zakresie kontroli gromadzenia dochodów i wydatkowania środków publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych.

13. System pieniężny.

Omówienie funkcji pieniądza i systemu płatniczego

14. Elementy prawa celnego.

Omówienie procedur celnych. Wyjaśnienie pojęć taryfa celna, dług celny, przedstawicielstwo celne, agencja celna

15. Międzynarodowe prawo finansowe.

Przedstawienie zasad funkcjonowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz celów tych organizacji

Literatura:

A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 2019

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, Warszawa 2019 r., Wolters Kluwer Polska

A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2018

Finanse publiczne i prawo finansowe, red. A. Nowak-Far, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę na temat prawa finansowego wśród innych gałęzi prawa.

Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu procedury tworzenia budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Student definiuje pojęcia prawa finansowego, celnego. Student charakteryzuje dochody, wydatki, przychody, rozchody budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie oceny z egzaminu i oceny końcowej z ćwiczeń koordynator przedmiotu wystawia ocenę końcową z przedmiotu, na którą składa się w 50% ocena z egzaminu i w 50% ocena końcowa z ćwiczeń.

Procentowy zakres ocen z egzaminu i kolokwium:

91%-100%-bdb (5,0),

81%-90%-db+ (4,5),

71%-80%-db (4,0),

61%-70%-dst+ (3,5),

50%-60%-dst (3,0),

49% i poniżej - ndst (2,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gonet
Prowadzący grup: Wojciech Gonet, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gonet
Prowadzący grup: Wojciech Gonet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stachowiak-Kudła
Prowadzący grup: Monika Stachowiak-Kudła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)