Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i świadczenie usług społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ADM-NL-OiSUS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i świadczenie usług społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Wykłady 30 godzin

ćwiczenia 15 godzin

konsultacje 5 godzin

studiowanie wskazanych fragmentów literatury 25 godzin

przygotowanie do ćwiczeń 20 godzin

przygotowanie do egzaminu 30 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin

Punkty ECTS za przedmiot 5


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem zadań pozwalających na kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej.


Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

fakultatywny

Rodzaj przedmiotu:

Fakultatywny

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium ustne z ćwiczeń.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej.


Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu polityki społecznej.

Założenia i cele przedmiotu:

Głównym założeniem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania systemu pomocy społecznej, a także podstaw polityki publicznej w zakresie świadczeń i usług społecznych. Celem przedmiotu jest uzyskanie umiejętności w zakresie korzystania z regulacji prawnych stanowiących podstawę do zakresie świadczeń usług społecznych

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie umiejętności w zakresie korzystania z regulacji prawnych stanowiących podstawę do zakresie świadczeń usług społecznych.

Pełny opis:

1. Rola usług w gospodarce rynkowej. Podstawy teorii usług. Specyfika i klasyfikacja usług. Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usług.

2. Usługi publiczne. Pojęcie i specyfika usług publicznych. Klasyfikacja, cechy i zakres usług publicznych. Podstawy prawne działania w zakresie usług publicznych.

3. Polityka społeczna i usługi społeczne

- usługi społeczne jako rodzaj świadczeń społecznych

- usługi społeczne jako podsystemy polityki społecznej

- świadczenia społeczne w formie usług

- usługi społeczne a usługi publiczne

- problem odpłatności usług społecznych

4. Klasyfikacja usług a usługi społeczne

- klasyfikacja usług w kontekście gospodarki

- wąskie i szerokie znaczenie usług społecznych

- klasyfikacja usług społecznych według typologii ryzyk socjalnych

5. Funkcje usług społecznych

- gospodarcze

- społeczno-humanistyczne

- cele, funkcje i sposób organizacji usług społecznych według Komisji

Europejskiej

6. Charakterystyka usług społecznych: ochrona zdrowia, oświata i wychowanie, kultura, pomoc i opieka społeczna, mieszkalnictwo, kultura fizyczna i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne.

7. Instytucjonalne sposoby i formy świadczenia usług społecznych.

8.Poziomy analizy usług społecznych

- indywidualne relacje usługowe

- kontekst organizacyjny udzielania usług

- indywidualne stosunki usługowe z ich różnorodnymi kontekstami

organizacyjnymi

9. Standaryzacja usług społecznych

- standardy i obszary usług społecznych funkcjonujących w polskiej polityce

społecznej ( pomoc społeczna, rynek pracy, opieka zdrowotna, przeciwdziałanie

narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemoc w rodzinie, edukacja i

szkolnictwo wyższe, wsparcie dla osób niepełnosprawnych)

- standardy w zakresie kompetencji i zadań

10.Jakość usług społecznych

- wspólne ramy jakości usług społecznych pożytku publicznego

- składniki jakości opieki społecznej

11.Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych. Gmina, powiat, województwo, jako podmioty świadczące usługi społeczne. Jednostki samorządu terytorialnego a wydatki na zadania z zakresu usług społecznych.

12.Usługi społeczne w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (zakres oferty, wielkość, dostępność, praktyczne świadczenie usług).

Literatura:

1. M. Janoś-Kresło, Usługi społeczne procesie przemian systemowych w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2002.

2. E. Denek (red. nauk.), Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.

3. M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna: o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2009.

4. J.Krzyszkowski, Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Wydawnictwo ”Omega-Praksis” Łódź; Pabianice 1998.

5. M. Janoś-Kresło, Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.

6. B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej : metody i problemy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.

7. E.Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.

8. S. Flejterski, Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Ekonomiczne PWN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W_01 Ma zaawansowaną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych oraz podstawowych rodzajach więzi społecznych. K_W03

W_02 Ma wiedzę o stosunkach pracy, normach i regułach etycznych organizujących struktury i instytucje społeczne. K_W13

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji różnorodnych zjawisk społecznych analizując ich powiązania z różnymi dziedzinami administracji i prawa. K_U01`

U_02 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i gospodarczych w kontekście nauk o polityce i administracji oraz prawa i ekonomii. K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student docenia znaczenie nauki o administracji i prawa dla kształtowania więzi społecznych, ma świadomość zmian społecznych i konieczności pogłębiania wiedzy administracyjnej i prawnej dla analizy tych procesów. K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium ustne z ćwiczeń.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej.

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny

Procentowy zakres ocen z egzaminu:

91 – 100% – bdb

81 – 90% – db+

71 – 80% – db

61 – 70% – dst+

51 – 60% – dst

50 – 0% – ndst

Ogólna ocena z ćwiczeń uwzględnia:

- wynik z kolokwiów pisemnych - 60%,

- ocenę analiz sytuacyjnych – 20%,

- aktywność studenta w dyskusji i rozwiązywaniu zadań – 20%.

Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czernicki
Prowadzący grup: Przemysław Czernicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Nowicka
Prowadzący grup: Przemysław Czernicki, Urszula Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)