Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ADM-NL-SEM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS: 10

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:


Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych następuje w trakcie zajęć poprzez ocenianie referatów studentów i ich ustnych wypowiedzi oraz prac pisemnych.

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu:

Kierunkowy
Specjalnościowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych następuje w trakcie zajęć poprzez ocenianie referatów studentów i ich ustnych wypowiedzi oraz prac pisemnych. posoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Trzeci i czwarty semestr studiów magisterskich. gania wstępne i dodatkowe:

Założenia i cele przedmiotu:

Założenia i cele przedmiotu:

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studenta z metodologią pracy licencjackiej, wskazanie obszarów badawczych, podjęcie decyzji co do wyboru tematu pracy dyplomowej i jej charakteru (a zwłaszcza ustalenie, czy ma ona stanowić relację o dokonaniach doktryny lub orzecznictwa, czy też jej istota ma polegać także - bądź wyłącznie - na przeprowadzeniu i opracowaniu badań empirycznych, np. aktowych, ankietowych, statystycznych), ocena postępów przygotowania pracy dyplomowej i przygotowania do egzaminu dyplomowego. Celem jest też ukształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania materiałów służących rozwiązaniu problemu.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki pisania pracy licencjackiej. Specyfika przygotowania pracy licencjackiej na kierunku administracja.

2. Wyjaśnienie konieczności przestrzegania ochrony własności intelektualnej i sposobów unikania pisania prac licencjackich noszących znamiona plagiatu.

3. Omówienie obszaru zagadnień mogących być przedmiotem prac licencjackich na seminarium prowadzonym przez danego Promotora.

4. Metodologia pracy badawczej stosowanej przy przygotowywaniu prac licencjackich.

5. Wymogi formalne:

- zasady konstrukcji pracy

- specyfika aparatu pojęć i definicji

- korekta językowa

- konstrukcja aparatu przypisów (nie tylko formalnych odsyłaczy)

- wykaz źródeł i literatury (pozycje drukowane)

- źródła internetowe

- korzystanie z elektronicznych baz danych.

6. Wybór tematów prac licencjackich przez studentów.

7. Po wyborze tematów treści modułu kształcenia są uzależnione od profilu badawczego seminarium prowadzonego przez danego promotora i od konkretnych tematów prac licencjackich przygotowywanych przez studentów.

Literatura:

1. Z. Knecht: Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się uczyć i jak pisać pracę dyplomową. Wrocław 1999.

2. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych. Wydaw. Uczelniane ATR., Bydgoszcz 1999.

3. Krajeński M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa. Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna, Włocławek 1998.

Efekty uczenia się:

W_01 Student posiada wiedzę na temat ochrony praw autorskich oraz specyfiki systemu antyplagiatowego stosowanego w UPH.

KW_17

W_02 Student posiada kompleksową informację na temat struktury oraz zasad opracowywania prac magisterskich.

KW_11

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student potrafi wyszukiwać specjalistyczną literaturę przedmiotu, sięgać do źródeł wtórnych.

KU_03

U_02 Student umie krytycznie oceniać poglądy oraz analizować je w zakresie prowadzonych badań nad pracą magisterską.

KU_07

U_03 Student posiada umiejętność argumentowania i obrony własnych poglądów w zakresie tematyki przygotowywanej pracy magisterskiej

KU_09

KU_10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student potrafi prezentować, rozpoznawać opisywać i oceniać zagadnienia związane z tematyką badań pracy magisterskiej

KK_03

KK_06

Forma i typy zajęć: Zajęcia seminaryjne z całą grupą, indywidualne konsultacje. Wykład interaktywny, prezentacja elektronicznych baz danych, wybór tematów prac licencjackich, referaty odnoszące się do metodyki pisania prac licencjackich, referaty poświęcone szczegółowym kwestiom poruszanym w pracach licencjackich, dyskusja, omawianie struktur prac licencjackich

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Treści modułu kształcenia:

1. Wprowadzenie do problematyki pisania pracy licencjackiej. Specyfika przygotowania pracy licencjackiej na kierunku administracja.

2. Wyjaśnienie konieczności przestrzegania ochrony własności intelektualnej i sposobów unikania pisania prac licencjackich noszących znamiona plagiatu.

3. Omówienie obszaru zagadnień mogących być przedmiotem prac licencjackich na seminarium prowadzonym przez danego Promotora.

4. Metodologia pracy badawczej stosowanej przy przygotowywaniu prac licencjackich.

5. Wymogi formalne:

- zasady konstrukcji pracy

- specyfika aparatu pojęć i definicji

- korekta językowa

- konstrukcja aparatu przypisów (nie tylko formalnych odsyłaczy)

- wykaz źródeł i literatury (pozycje drukowane)

- źródła internetowe

- korzystanie z elektronicznych baz danych.

6. Wybór tematów prac licencjackich przez studentów.

7. Po wyborze tematów treści modułu kształcenia są uzależnione od profilu badawczego seminarium prowadzonego przez danego promotora i od konkretnych tematów prac licencjackich przygotowywanych przez studentów.

Literatura podstawowa:

1. Z. Knecht: Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się uczyć i jak pisać pracę dyplomową. Wrocław 1999.

2. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych. Wydaw. Uczelniane ATR., Bydgoszcz 1999.

3. Krajeński M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa. Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna, Włocławek 1998.

Literatura dodatkowa:

Literatura dodatkowa będzie wskazywana przez promotora w zależności od tematyki seminarium

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny, referaty studentów odnoszące się do problematyki prac magisterskich, dyskusja, omawianie struktur prac magisterskich.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych następuje w trakcie zajęć poprzez ocenianie referatów studentów i ich ustnych wypowiedzi oraz prac pisemnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Seminarium kończy się zaliczeniem. Weryfikacja efektów kształcenia następuje w trakcie zajęć seminaryjnych poprzez ocenianie referatów studentów i ich ustnych wypowiedzi. Promotor podejmuje decyzję o zaliczeniu seminarium na podstawie aktywności studentów w trakcie dyskusji na zajęciach oraz wygłaszanych referatów.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium kończy się zaliczeniem. Weryfikacja efektów kształcenia następuje w trakcie zajęć seminaryjnych poprzez ocenianie referatów studentów i ich ustnych wypowiedzi. Promotor podejmuje decyzję o zaliczeniu seminarium na podstawie aktywności studentów w trakcie dyskusji na zajęciach oraz wygłaszanych referatów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kolarzowski, Dorota Strus, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Prowadzący grup: Jerzy Kolarzowski, Dorota Strus, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Pawelec, Krzysztof Prokop, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Prowadzący grup: Kazimierz Pawelec, Krzysztof Prokop, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Czernicki, Michał Krawczyk, Urszula Nowicka, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Nowakowski, Urszula Nowicka, Anna Owczarczyk, Karol Pachnik, Krzysztof Prokop, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)