Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne aspekty e-administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ADM-NU-PAEA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty e-administracji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

1. Godziny kontaktowe (30 godz.):

- udział w wykładzie – 10 godz.

- udział w ćwiczeniach – 10 godz.

- konsultacje – 10 godz.

2. Praca własna studenta (95 godz.):

- przygotowanie się do zajęć – 40 godz.

- przygotowanie do kolokwium – 20 godz.

- przygotowanie się do egzaminu – 35 godz.

Łącznie: 125 godz., ECTS = 5

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany prezentacją multimedialną

Ćwiczenia prowadzone w oparciu o praktyczne wykorzystanie istniejących w Polsce systemów e-administracji


Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Założenia i cele przedmiotu:

Założenia i cele przedmiotu:

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy związanej z prawnymi aspektami istnienia i rozwoju elektronicznej administracji i jej roli w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Szczególnie ważnym elementem przedmiotu jest zatem zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi e-administracji oraz zasadami funkcjonowania popularnych usług elektronicznych realizowanych w podmiotach publicznych.

Pełny opis:

1. Ogłaszanie aktów prawnych w formie elektronicznej

2. Dostęp do informacji publicznej – BIP

3. Platforma e-PUAP

4. Podpis elektroniczny

5. Postępowanie administracyjne w postaci elektronicznej

6. E-dokumentacja w sprawach karnych, cywilnych i sądowo-administracyjnych

7. Elektroniczne zamówienia publiczne

8. Ochrona danych osobowych w Internecie

9. Płatności elektroniczne

10. Faktury w formie elektronicznej

11. Systemy masowe dla obywateli (e-Podatki, e-Deklaracje, e-zus, cepik)

Literatura:

D. Szostek (red.), e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Wrocław 2009

M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej. nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Warszawa 2009

G. Szpor (red.), Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, Warszawa 2013

J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, Warszawa 2010

M. Bernaczyk, M. Jabłoński, K. Wygoda, Biuletyn Informacji Publicznej: informatyzacja administracji, Wrocław 2005

T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek (red.), E-administracja: szanse i zagrożenia, Lublin 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. zna podstawową terminologię z zakresu e-administracji

2. ma elementarną wiedzę o strukturach i zasadach funkcjonowania systemu elektronicznej administracji w Polsce

3. zna możliwości funkcjonalne aplikacji internetowych w zakresie administracji

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi prawidłowo interpretować ustawę o informatyzacji oraz inne akty prawne dot. e-administracji i aplikować je w sytuacjach faktycznych

2. w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi rozwiązywać problemy z zakresu e-administracji oraz obsługiwać dostępne systemy internetowe

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. rozumie potrzebę aktualizacji i pogłębiania zdobytej wiedzy w związku ze rozwojem polityki informatyzacyjnej państwa

2. potrafi samodzielnie analizować i oceniać poszczególne rozwiązania z zakresu e-administracji

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin testowy, z którego student może uzyskać max. 30 punktów

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny, z uwzględnieniem frekwencji (max. jedna nieusprawiedliwiona nieobecność), aktywności oraz wyniku kolokwium

Kryteria oceniania:

< 16 pkt – ocena 2,0

16-18 pkt – ocena: 3,0

19-21 pkt – ocena: 3,5

22-24 pkt – ocena: 4,0

25-27 pkt – ocena: 4,5

28-30 pkt – ocena: 5,0

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Nowicka
Prowadzący grup: Urszula Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu cyklu /modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Prokop
Prowadzący grup: Przemysław Czernicki, Krzysztof Prokop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Pachnik
Prowadzący grup: Karol Pachnik, Maciej Tołwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)