Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy prawa pracy z prawem urzędniczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ADM-SL-EPPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa pracy z prawem urzędniczym
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS:

1. Godziny kontaktowe (80 godz.):

- udział w wykładzie – 30 godz.

- udział w ćwiczeniach – 30 godz.

- konsultacje – 20 godz.

2. Praca własna studenta (70 godz.):

- przygotowanie się do zajęć – 30 godz.

- przygotowanie do kolokwium – 10 godz.

- przygotowanie się do egzaminu – 30 godz.

Łącznie: 150 godz., ECTS = 6


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany prezentacją multimedialną

Ćwiczenia prowadzone w oparciu o analizę i rozwiązywania problemów praktycznych życia codziennego oraz zawodowego


Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu:

Ogólny

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne polegające na rozwiązaniu kazusu

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Założenia i cele przedmiotu:

Założenia i cele przedmiotu:

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy uzupełnionej przepisami szczegółowymi dot. pozycji prawnej osób zatrudnianych w urzędach administracji i władzy publicznej oraz umiejętności interpretowania przepisów i ich praktycznego wykorzystania.

Pełny opis:

1. Pojęcie, zakres i przedmiot prawa pracy, w tym prawa urzędniczego

2. Źródła prawa pracy, w tym prawa urzędniczego

3. Zasady prawa pracy

4. Stosunek pracy: istota, strony, treść

5. Podstawy nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę

6. Ustanie stosunku pracy

7. Stosunek pracy w administracji samorządowej

8. Stosunek pracy w administracji rządowej (służba cywilna)

9. Stosunek pracy w służbie zagranicznej

10. Stosunek pracy w administracji państwowej (nierządowej) i organach władzy publicznej

11. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy

11. Odpowiedzialność stron w stosunkach pracy, w tym odpowiedzialność pracownicza urzędników

12. Wynagrodzenie za pracę

13. Czas pracy i urlopy wypoczynkowe

14. Ochrona pracy

15. Zbiorowe prawo pracy

Literatura:

L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2017

J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2017

A. Kisielewicz, Prawo pracy i prawo urzędnicze, Przemyśl-Rzeszów 2013

J. Piątkowski, P. Piątkowski, Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego, Toruń 2009

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. zna podstawową terminologię z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego

ma podstawową wiedzę o instytucjach prawa pracy, takich jak stosunek pracy (rodzaje, nawiązanie, rozwiązanie), obowiązki pracowników i pracodawców, czas pracy, wynagrodzenie za pracę

2. zna normy i reguły etyczne dotyczące stosunku pracy

3. zna zasady relacji pomiędzy instytucjami administracji publicznej a osobami w nich zatrudnionymi

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi prawidłowo interpretować akty prawne dotyczące prawa pracy i prawa urzędniczego oraz zastosować je do sytuacji faktycznych

2. w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi rozwiązywać problemy faktyczne z zakresu stosunku pracy oraz udzielać porad i odpowiedzi na konkretne kazusy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. rozumie potrzebę aktualizacji i pogłębiania zdobytej wiedzy w związku ze zmiennością rozwiązań prawnych w zakresie prawa pracy

2. potrafi samodzielnie analizować i oceniać poszczególne rozwiązania z zakresu prawa pracy

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin testowy, z którego student może uzyskać max. 30 punktów

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny, z uwzględnieniem frekwencji (max. jedna nieusprawiedliwiona nieobecność), aktywności oraz wyniku kolokwium

Kryteria oceniania:

< 16 pkt – ocena 2,0

16-18 pkt – ocena: 3,0

19-21 pkt – ocena: 3,5

22-24 pkt – ocena: 4,0

25-27 pkt – ocena: 4,5

28-30 pkt – ocena: 5,0

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Nowicka
Prowadzący grup: Urszula Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

Ogólny

Rodzaj przedmiotu cyklu /modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy uzupełnionej przepisami szczegółowymi dot. pozycji prawnej osób zatrudnianych w urzędach administracji i władzy publicznej oraz umiejętności interpretowania przepisów i ich praktycznego wykorzystania.

Pełny opis:

1. Pojęcie, zakres i przedmiot prawa pracy, w tym prawa urzędniczego

2. Źródła prawa pracy, w tym prawa urzędniczego

3. Zasady prawa pracy

4. Stosunek pracy: istota, strony, treść

5. Podstawy nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę

6. Ustanie stosunku pracy

7. Stosunek pracy w administracji samorządowej

8. Stosunek pracy w administracji rządowej (służba cywilna)

9. Stosunek pracy w służbie zagranicznej

10. Stosunek pracy w administracji państwowej (nierządowej) i organach władzy publicznej

11. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy

11. Odpowiedzialność stron w stosunkach pracy, w tym odpowiedzialność pracownicza urzędników

12. Wynagrodzenie za pracę

13. Czas pracy i urlopy wypoczynkowe

14. Ochrona pracy

15. Zbiorowe prawo pracy

Literatura:

L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2017

J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2017

A. Kisielewicz, Prawo pracy i prawo urzędnicze, Przemyśl-Rzeszów 2013

J. Piątkowski, P. Piątkowski, Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego, Toruń 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gonet
Prowadzący grup: Wojciech Gonet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)