Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo kontraktowe w obrocie gospodarczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ADM-SL-PKOG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo kontraktowe w obrocie gospodarczym
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS: 5

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:


Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny wspomagany

prezentacjami multimedialnymi.

Ćwiczenia audytoryjne: dyskusja, debata, praca z tekstami źródłowymi kształtująca

umiejętności analizy, interpretacji, tworzenia uogólnień i wyciągania wniosków

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

fakultatywny

Rodzaj przedmiotu:

Fakultatywny

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:


Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w

trakcie egzaminu pisemnego – pytania otwarte lub test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru sprawdzające stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.


Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje podczas

analiz konkretnych, przykładowych sytuacyjnych prawnych tzw. casusów i dyskusji na ćwiczeniach.

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w czasie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności studenta i jego zaangażowania w dyskusję oraz pracę zespołową.Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Założenia i cele przedmiotu:

Założenia i cele przedmiotu.

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie

studentów z problematyką zagadnień

związanych z prawną ochroną obrotu

gospodarczego. Problematyka ta zostanie

przedstawiona jako zagadnienie

interdyscyplinarne tj. zarówno z punktu

widzenia prawa karnego, administracyjnego

oraz cywilnego. Studenci poznają m. in.

zasady podejmowania i prowadzenia

działalności gospodarczej, problematykę

ochrony konkurencji i konsumentów, zasady

uczestnictwa podmiotów publicznych w

obrocie gospodarczym, przestępstwa

związane z obrotem gospodarczym,

zagadnienia dotyczące spółek handlowych

oraz elementy postępowania cywilnego.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu Prawo kontraktowe w obrocie gospodarczym jest przekazanie Studentom zawansowanej i uporządkowanej wiedzy o uwarunkowaniach organizacyjnych i prawnych dotyczących aktywności gospodarczej ludzi i organizacji, zakazach, nakazach oraz konsekwencjach prawnych ich naruszenia

Pełny opis:

1. obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym - przestępstwa menadżerów (nadużycie

zaufania, korupcja gospodarcza); - oszustwa gospodarcze;

- pranie brudnych pieniędzy; - lichwa; - udaremnianie i utrudnianie przetargu publicznego; -

fałszowanie oznaczeń towarów i urządzeń;

2. obrót gospodarczy w prawie karnym pozakodeksowym;

3. odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

popełnione w obrocie gospodarczym;

4. państwo wobec obrotu gospodarczego;

5. administracyjnoprawna ochrona rynku (mechanizmów rynkowych) - organy ochrony

konkurencji i konsumentów; postępowanie przed nimi - praktyki ograniczające konkurencję i

ich zwalczanie - zakaz nadużywania pozycji dominującej - zwalczanie praktyk

ograniczających konkurencję - nadzór nad koncentracją przedsiębiorstw - zwalczanie

praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

6. ochrona rynku krajowego - ochrona prawna krajowego rynku towarów i usług;

- ochrona prawna rynku krajowego w zakresie przepływu kapitału i

płatności - administracyjnoprawne zagadnienia ochrony międzynarodowego obrotu

gospodarczego;

7. zasady uczestnictwa podmiotów prawa publicznego w obrocie gospodarczym: -

działalność gospodarcza państwa;

- przedsiębiorstwa państwowe;

- charakterystyka spółek Skarbu Państwa; - działalność gospodarcza jednostek samorządu

terytorialnego 8. obrót gospodarczy w systemie prawa - zagadnienia prawa cywilnego -

podmioty i przedmioty stosunków gospodarczych;

- przedsiębiorcy i ich oznaczanie;

- konsumenci i ich ochrona;

- przedmioty stosunków cywilnoprawnych;

- przedawnianie roszczeń;

- umowy w obrocie gospodarczym;

- niedozwolone klauzule umowne;

- pełnomocnictwo i prokura;

9. elementy postępowania cywilnego - postępowanie w sprawach gospodarczych na tle

innych postępowań cywilnych;

- pojęcie postępowania cywilnego i sprawy cywilnej;

- rodzaje postępowania cywilnego; - strona procesowa i jej przymioty, legitymacja

procesowa; - pisma procesowe; - terminy; - pojęcie powództwa i jego rodzaje; - orzeczenia;

- prawomocność i wykonalność orzeczenia;

- środki zaskarżenia orzeczeń sądowych;

1. - tryb procesowy w sprawach gospodarczych.

Literatura:

1. S. Kalus, Ochrona prawna obrotu gospodarczego, Warszawa 2010;

2. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2012;

3. R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2005.

4. C. Banasiński, H. Gronkiewicz- Waltz, K. Jaroszyński, R. Kaszubski, M. Wierzbowski,Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjno-prawne, Warszawa 2021.

5. J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2005

6. M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz-Wrocław 2011

Efekty uczenia się:

Student posiada zaawansowaną wiedzę o mechanizmach

politycznych i administracyjnych reglamentacji gospodarki,

rozumie ekonomiczne znaczenie podejmowania decyzji z

zakresu prawa gospodarczego, rozumie zasady funkcjonowania

gospodarki rynkowej w ramach demokratycznego państwa

prawnego, zasady kształtowania się ładu gospodarczego w

warunkach gospodarki rynkowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny, na podstawie aktywności i udziału w dyskusji

problemowej oraz przygotowania referatu.

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej pytania otwarte-odpowiedź na co najmniej dwa z nich (test jednokrotnego albo

wielokrotnego wyboru składający się z 12 pytań).

Skala ocen:

12 -11 pkt – 5,0

10 pkt - 4,5

9 pkt – 4,0

8 pkt - 3,5

7 pkt- 3,0

6 - 0 pkt – 2,0

Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50%

wpływa wynik egzaminu oraz w 50% - ogólną ocenę z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-20 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maksym Ferents, Krystyna Święcka
Prowadzący grup: Maksym Ferents, Krystyna Święcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Święcka
Prowadzący grup: Krystyna Święcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-22 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Pachnik
Prowadzący grup: Przemysław Czernicki, Karol Pachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czernicki
Prowadzący grup: Przemysław Czernicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gonet
Prowadzący grup: Wojciech Gonet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)