Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publiczne prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ADM-SL-PPG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo gospodarcze
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Punkty ECTS –4;

1. Godziny kontaktowe (50 godz.):

- udział w wykładzie – 30 godz.

- udział w ćwiczeniach – 15 godz.

- konsultacje – 5 godz.

2. Praca własna studenta (50 godz.):

- czytanie wskazanej literatury,

- przygotowanie do dyskusji w trakcie ćwiczeń,

- przygotowanie do egzaminu.

- Razem 100 godz.


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny wspomagany prezentacjami multimedialnymi.

Ćwiczenia audytoryjne: dyskusja, debata, praca z tekstami źródłowymi kształtująca umiejętności analizy, interpretacji, tworzenia uogólnień i wyciągania wniosków.


Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

fakultatywny

Rodzaj przedmiotu:

Specjalnościowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów uczenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego.

Weryfikacja efektów uczenia w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne polegające na przedstawieniu wskazanych zagadnień.

Weryfikacja efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta na zajęciach.


Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wykład powinien być realizowany po zaliczeniu przedmiotów: podstawy prawoznawstwa oraz prawo administracyjne

Założenia i cele przedmiotu:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką publicznego prawa gospodarczego, przedstawienie podstawowych instytucji, pojęć i zasad regulujących obrót gospodarczy oraz sposobów jego kontroli. Cele szczegółowe obejmują:

- poznanie zasad kształtowania się ładu gospodarczego oraz roli państwa w warunkach społecznej gospodarki rynkowej,

- zapoznanie się z praktycznymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej,

- uzyskanie umiejętności w zakresie interpretowania danych publicznych odnoszących się do działalności gospodarczej oraz zastosowania teoretycznej wiedzy administracyjnej i prawnej do analizy zdarzeń i sytuacji w funkcjonowaniu administracji gospodarczej.

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką publicznego prawa gospodarczego, przedstawienie podstawowych instytucji, pojęć i zasad regulujących obrót gospodarczy oraz sposobów jego kontroli.


Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką publicznego prawa gospodarczego, przedstawienie podstawowych instytucji, pojęć i zasad regulujących obrót gospodarczy oraz sposobów jego kontroli.

Pełny opis:

1. Pojęcie i zakres publicznego prawa gospodarczego. Źródła publicznego prawa gospodarczego.

2. Ustrój gospodarczy państwa w perspektywie przemian.

3. Konstytucyjne podstawy ładu gospodarczego. Zasada wolności gospodarczej.

4. Podstawowe pojęcia i problemy publicznego prawa gospodarczego.

5. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej. Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy.

6. Zasady podejmowania i wykonywania działalności przez osoby zagraniczne. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

7. Ewidencje i rejestry działalności gospodarczej - istota i znaczenie.

8. Typowe formy prawnych ograniczeń działalności gospodarczej.

9. Kontrola przedsiębiorcy.

10. Koncesjonowanie działalności gospodarczej.

11. Działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

12. Regulowana działalność gospodarcza.

13. Szczególe formy ograniczeń w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na przykładzie działalności w zakresie budowy i eksploatacji autostrad

14. Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów.

15. Partnerstwo publiczno- prywatne

16. Zamówienia publiczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Powałowski (red.), Publiczne prawo gospodarcze, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020

2. J. Olszewski (red.), Prawo gospodarcze. Kompedium, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019

Literatura dodatkowa:

1.H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze: aspekty publicznoprawne, Warszawa 2020.

2. A.Powałowski (red.), Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

Student zna terminologię z zakresu publicznego prawa gospodarczego

Student ma wiedzę o: podstawowych instytucjach prawa publicznego gospodarczego, zasadach funkcjonowania gospodarki rynkowej w ramach demokratycznego państwa prawnego, zasadach kształtowania się ładu gospodarczego w warunkach gospodarki rynkowej, możliwościach oddziaływania na kluczowe sfery gospodarki, sposobach kontroli obrotu gospodarczego

Student zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych publicznych o strukturach i instytucjach publicznych oraz relacjach zachodzących między nimi

Student ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach organizacyjnych i prawnych aktywności gospodarczej ludzi i organizacji

Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem własnej wiedzy i umiejętności

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

Student potrafi prawidłowo interpretować przepisy aktów prawnych z zakresu prawa publicznego gospodarczego

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w administracji publicznej i instytucjach prawnych

Student potrafi prawidłowo zastosować przepisy prawa do analizy konkretnego przypadku w sferze działalności gospodarczej

Student analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów w sferze publicznego prawa gospodarczego i wskazuje w tym zakresie odpowiednie rozwiązania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

Student potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności dla myślenia i działania przedsiębiorczego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny

Procentowy zakres ocen z egzaminu:

91 – 100% – bdb

81 – 90% – db+

71 – 80% – db

61 – 70% – dst+

51 – 60% – dst

50 – 0% – ndst

Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) składa się w 50% wynik z egzaminu, podwyższany plusami z ćwiczeń, (w myśl zasady 1 plus – 1 ocena wyżej).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2011-02-01 - 2011-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Droba
Prowadzący grup: Ryszard Droba, Paweł Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-20 - 2012-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Duk-Majewska, Sylwester Jaśkiewicz, Karol Pachnik
Prowadzący grup: Anna Duk-Majewska, Sylwester Jaśkiewicz, Karol Pachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/2013" (zakończony)

Okres: 2013-02-18 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Duk-Majewska, Sylwester Jaśkiewicz
Prowadzący grup: Anna Duk-Majewska, Sylwester Jaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-20 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Duk-Majewska, Sylwester Jaśkiewicz
Prowadzący grup: Anna Duk-Majewska, Sylwester Jaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-20 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Jaśkiewicz
Prowadzący grup: Sylwester Jaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czernicki, Sylwester Jaśkiewicz
Prowadzący grup: Przemysław Czernicki, Sylwester Jaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-22 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Krawczyk
Prowadzący grup: Przemysław Czernicki, Paweł Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Krawczyk
Prowadzący grup: Paweł Krawczyk, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bider
Prowadzący grup: Marcin Bider, Kazimierz Pawelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gonet
Prowadzący grup: Marcin Bider, Wojciech Gonet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.