Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-BNA-SL-PB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka bezpieczeństwa
Jednostka: Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Wykłady 30 godzin

Ćwiczenia 30 godzin

Konsultacje 3 godziny

Studiowanie literatury 22 godziny

Przygotowanie do ćwiczeń 25 godzin

Przygotowanie do egzaminu 15 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem dyskusji, burzy mózgów, projekty i praca w grupach (przygotowanie tez do kampanii społecznej, projekt kolegium redakcyjnego światowych agencji informacyjnych), quizzy.


Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu:

Podstawowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów w zakresie wiedzy – na podstawie egzaminu

Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności – na podstawie udziału i przygotowania studentów do dyskusji oraz rezultatów zrealizowanych projektów, ocena współpracy w zespołach.

Weryfikacja efektów w zakresie kompetencji społecznych – na podstawie zaangażowania studentów w realizację poszczególnych zadań i projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość zagadnień z zakresu najnowszej historii świata i podstawowych elementów współczesnych systemów politycznych.

Założenia i cele przedmiotu:

Zaznajomienie się z podstawowymi pojęciami polityki bezpieczeństwa, jej zakresu (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz uwarunkowań środowiskowych. Zrozumienie węzłowych problemów polityki bezpieczeństwa państwa związanych z bezpieczeństwem informacyjnym.

Skrócony opis:

1. Istota i podstawowe pojęcia z zakresu polityki bezpieczeństwa.

2. Bezpieczeństwo jako cel polityki państwa.

3. Uwarunkowania polityki bezpieczeństwa (wewnętrzne i zewnętrzne, obiektywne i subiektywne).

4. Środki i metody polityki bezpieczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii informacyjnych).

5. Prawne podstawy polityki bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym.

6. Strategia a polityka bezpieczeństwa.

7. Pozycja międzynarodowa państwa a jego polityka bezpieczeństwa.

8. Współczesne wyzwania i zagrożenia – próba systematyki.

9. Polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej w ujęciu wewnętrznym i międzynarodowym.

10. Elementy polityki bezpieczeństwa USA.

11. Elementy polityki bezpieczeństwa Rosji.

12. Elementy polityki bezpieczeństwa Chin.

13. Elementy polityki bezpieczeństwa Szwajcarii

Literatura:

1. M. Delong, M. Malczyńska-Biały (red.), Współczesna polityka bezpieczeństwa: aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, t. 2, Rzeszów 2018.

2. R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2018.

3. M. Kubiak, R. Białoskórski (red.), Informacyjne uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa, Siedlce 2016.

4. Z. Polickiewicz, P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski (red.), Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa państwa, Toruń 2019.

5. J. Grzela, Polityka bezpieczeństwa państw nordyckich, Kielce 2019.

6. I. Szkarłut, Terroryzm a polityka bezpieczeństw państw na przełomie XXI i XXI wieku, Słupsk 2018.

7. A. D. Rotfeld (red.), Dokąd zmierza świat?, Warszawa 2008.

8. R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2007.

9. J. Zając, „Środki polityki bezpieczeństwa państwa”, [w:] Bezpieczeństwo i prawa człowieka, red. M. Ożóg-Radew, R. Rosa, Siedlce 2004.

Efekty uczenia się:

W_01 Zna i rozumie podstawy teorii polityki bezpieczeństwa w kontekście celów i zadań instytucji bezpieczeństwa.

W_02 Ma wiedzę o powiązaniach zachodzących między głównymi elementami kierowania i wykonawczymi w systemie bezpieczeństwa.

U_01 Właściwie dobiera źródła oraz pozyskuje informacje z cyberprzestrzeni i przekazów medialnych w celu opisu działań podmiotów prowadzących politykę bezpieczeństwa.

U_02 Potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role, posiada umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem terminologii typowej dla polityki bezpieczeństwa.

K_01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem bezpieczeństwa informacyjnego.

K_02 Jest przekonany o znaczeniu wiedzy, w tym wiedzy eksperckiej, w rozwiązywaniu złożonych problemów z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywność na zajęciach, oceny zadań wykonywanych na podstawie przygotowanych kart pracy (w zespołach i indywidualnie), pozytywny wynik egzaminu.

Procentowy zakres ocen:

91 – 100% – bardzo dobry

81 – 90% – dobry plus

71 – 80% – dobry

61 – 70% – dostateczny plus

51 – 60% – dostateczny

50 – 0% – niedostateczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Wróblewski
Prowadzący grup: Marlena Drygiel-Bielińska, Ryszard Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Wróblewski
Prowadzący grup: Marlena Drygiel-Bielińska, Ewa Tatarska-Szewczyk, Ryszard Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Drygiel-Bielińska
Prowadzący grup: Marlena Drygiel-Bielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Drygiel-Bielińska
Prowadzący grup: Marlena Drygiel-Bielińska, Małgorzata Lipińska-Rzeszutek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)