Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do użycia broni palnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-BNA-SL-PDUBP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do użycia broni palnej
Jednostka: Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS* (4 ECTS):


Studia stacjonarne


Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 45 godzin


Udział w konsultacjach: 5 godzin


Przygotowanie do kolokwium: 25 godzin


Samodzielne doskonalenie technik obchodzenia


się z bronią palną: 25 godzin
Studia niestacjonarne:


Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 30 godzin


Udział w konsultacjach: 0 godzin


Przygotowanie do kolokwium: 35 godzin


Samodzielne doskonalenie technik obchodzenia


się z bronią palną: 35 godzin

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład monograficzny, wykład problemowy, studium przypadku, ćwiczenia praktyczne, zajęcia praktyczne.

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu:

Kierunkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Wykład (W01, U01): kolokwium pisemne.


Ćwiczenia (U01, W02): zaliczenie na podstawie prezentacji umiejętności praktycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student ma podstawową wiedzę na temat broni palnej, podbudowaną informacjami i umiejętnościami z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa z poziomu szkoły średniej oraz z własnych doświadczeń i obserwacji.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami zasad użycia broni palnej. W ramach przedmiotu studenci zostają zaznajomieni z historią broni palnej, zasadami bezpieczeństwa oraz z teorią i praktyką strzału.

Skrócony opis:

1. Podstawy prawne posiadania i użycia broni.

1.1. Broń do celów sportowych.

1.2. Broń służbowa.

1.3. Broń kolekcjonerska.

2. Historia broni palnej.

2.1. Początki broni palnej w Europie i Azji.

2.2. Indywidualna broń czarnoprochowa.

2.3. Broń I i II wojny światowej.

3. Typy i rodzaje współczesnej broni palnej.

3.1. Broń samopowtarzalna.

3.2. Broń powtarzalna.

4. Podstawy budowy broni.

4.1. Pistolet i rewolwer.

4.2. Pistolet maszynowy

4. 3. Karabin i karabinek.

5. Podstawy bezpieczeństwa.

5.1. Na strzelnicy otwartej.

5.2. Na strzelnicy zamkniętej.

6. Teoria strzału.

6.1. Strzał względny bezwzględny.

6.2. Celny i chybiony.

7. Technika strzału.

7.1. Postawa strzelecka.

7.2. Skupienie i celność.

Pełny opis:

1. Podstawy prawne posiadania i użycia broni.

1.1. Broń do celów sportowych.

1.2. Broń służbowa.

1.3. Broń kolekcjonerska.

2. Historia broni palnej.

2.1. Początki broni palnej w Europie i Azji.

2.2. Indywidualna broń czarnoprochowa.

2.3. Broń I i II wojny światowej.

3. Typy i rodzaje współczesnej broni palnej.

3.1. Broń samopowtarzalna.

3.2. Broń powtarzalna.

4. Podstawy budowy broni.

4.1. Pistolet i rewolwer.

4.2. Pistolet maszynowy

4. 3. Karabin i karabinek.

5. Podstawy bezpieczeństwa.

5.1. Na strzelnicy otwartej.

5.2. Na strzelnicy zamkniętej.

6. Teoria strzału.

6.1. Strzał względny bezwzględny.

6.2. Celny i chybiony.

7. Technika strzału.

7.1. Postawa strzelecka.

7.2. Skupienie i celność.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

2. T. Stęchnij, P. Wąsiel, Szkolenie strzeleckie – zbiór podstawowych materiałów pomocniczych – dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, Katowice 2010. [online:] http://isp.policja.pl/download/12/1652/szkstrzel-podstmatsluchaczyszzp.pdf

Literatura dodatkowa:

1. M. Czerwiński, Broń palna, Warszawa 2008.

2. S. Torecki, 1000 słów o broni i balistyce, Warszawa 1982.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W01

Student zna pojęcia i definicje z zakresu teorii strzału oraz historii broni

palnej. Ma wiedzę o zasadach bezpieczeństwa z bronią. Zna budowę

broni.

K_W07

UMIEJĘTNOŚCI

U01

Student potrafi obchodzić się z bronią palną. Umie właściwie rozłożyć i

złożyć broń oraz nazwać poszczególne jej elementy. Umiejętnie stosuje

zasady bezpieczeństwa.

K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01

Student ma świadomość zagrożenia, jakie niesie za sobą nieuzasadnione

czy też przypadkowe użycie broni palnej.

K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne: Obowiązują wszystkie treści z wykładu. Skala ocen:

5,0 – 100%-91%

4,5 – 90%-81%

4,0 – 80%-71%

3,5 – 70%-61%

3,0 – 60%-51%

Umiejętności praktyczne – prezentacja zdolności obchodzenia się z bronią i praktycznej umiejętności

oddania celnego strzału, oceniana na zal/nzal.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tołwiński
Prowadzący grup: Maciej Tołwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tołwiński
Prowadzący grup: Maciej Tołwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tołwiński
Prowadzący grup: Maciej Tołwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Świerczewski
Prowadzący grup: Łukasz Świerczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)