Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-BNA-SL-TB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria bezpieczeństwa
Jednostka: Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

5

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład ukierunkowany przede wszystkim na przekazywanie wiedzy, w mniejszym zakresie na kształtowanie umiejętności i kompetencji. Zajęcia realizowane w formie wykładu będą mieć formę interaktywną.


Ćwiczenia: prace pisemne oraz prezentacje multimedialne, sprawdzanie zakresu opanowanej wiedzy w formie pytań kontrolnych. Kształtowanie kompetencji, m. in. poprzez samodzielnie konstruowane wypowiedzi oraz udział w dyskusjach.


Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu:

Podstawowy

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu teorii bezpieczeństwa, znajomość podstaw nauk o bezpieczeństwie i nauk społecznych

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w obszarze bezpieczeństwa, jego wymiarami oraz interdyscyplinarnym ujęciem. Przekazanie wiedzy z zakresu głównych kategorii bezpieczeństwa i jego zagrożeń. Podkreślenie kluczowej roli organów państwa w zachowaniu bezpieczeństwa. Zapoznanie z międzynarodowymi systemami kształtowania bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pojęcie i ogólna typologia bezpieczeństwa (pojmowanie bezpieczeństwa według różnych szkół , bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo jednostki, typologia przedmiotowa bezpieczeństwa, wartości tworzące istotę bezpieczeństwa, ewolucja pojęcia).

2. Modele bezpieczeństwa (modele bezpieczeństwa międzynarodowego, modele bezpieczeństwa wewnętrznego).

3. Bezpieczeństwo jako przedmiot szczególnego zainteresowania państwa (bezpieczeństwo w tradycji funkcjonowania państwa, bezpieczeństwo jako przedmiot uwagi współczesnych podmiotów państwowych, bezpieczeństwo a wewnętrzne systemy prawne, sektor bezpieczeństwa państwowego).

4. Polityka bezpieczeństwa (pojęcie polityki bezpieczeństwa, wymiary polityki bezpieczeństwa , uwarunkowania i instrumenty polityki bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa a racja stanu).

5. Zagrożenie jako fundamentalna kategoria teorii bezpieczeństwa (pojęcie zagrożenia, zagrożenie a ryzyka i wyzwania, typologie zagrożeń).

6. Bezpieczeństwo informacyjne (ogólne rozumienie pojęcia, kryteria bezpieczeństwa informacyjnego, środki bezpieczeństwa informacyjnego).

7. Bezpieczeństwo kulturowe (istota pojęcia, kryteria bezpieczeństwa kulturowego, zagrożenia dla bezpieczeństwa kulturowego, środki bezpieczeństwa kulturowego).

Ćwiczenia :

1. Bezpieczeństwo polityczne (zakres pojęcia, obszary newralgiczne, bezpieczeństwo w procesie zmiany i decydowania politycznego)

2. Bezpieczeństwo ekonomiczne (ogólne rozumienie bezpieczeństwa ekonomicznego, zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego i ich skutki, środki utrzymania bezpieczeństwa ekonomicznego, ekonomiczne bezpieczeństwo obronne)

3. Bezpieczeństwo ekologiczne (zasadnicze nurty definiowania pojęcia, motywy działań na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego, koncepcje bezpieczeństwa ekologicznego, zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego)

4. Bezpieczeństwo militarne (historyczne i współczesne znaczenie bezpieczeństwa militarnego, współczesne i perspektywiczne zagrożenia dla bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwo militarne a nowe technologie i broń nuklearna)

5. Bezpieczeństwo społeczne (zakres i elementy składowe pojęcia, historyczne i współczesne modele bezpieczeństwa socjalnego, polityka społeczna, instrumenty polityki społecznej)

6. Bezpieczeństwo energetyczne (zakres i elementy składowe, główne zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo ekologiczne)

7. Prywatyzacja bezpieczeństwa (istota prywatyzacji bezpieczeństwa, prywatyzacja w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego, skutki prywatyzacji bezpieczeństwa)

8. Bezpieczeństwo zdrowotne (zakres pojęcia, zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Ma zaawansowaną wiedzę na temat nauk o bezpieczeństwie i ich miejsca w systemie nauk K_W01

Ma zaawansowaną wiedzę o strukturach i instytucjach państwowych, w tym tych działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego oraz relacjach zachodzących między nimi K_W03

Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami

i instytucjami oraz organizacjami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego K_W05

Zna i rozumie relacje występujące w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, funkcjonowanie systemu obronnego państwa, w tym rolę i zadania sił zbrojnych w narodowych i sojuszniczych systemach bezpieczeństwa K_W09

UMIEJĘTNOŚCI

Prawidłowo potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych oraz charakteryzujących narodowe środowisko bezpieczeństwa państwa, w tym ich dynamikę oraz najistotniejsze elementy K_U01

Potrafi prawidłowo analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych, w tym z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, umożliwiających poznanie oraz zrozumienie mechanizmów funkcjonowania instytucji społecznych, a w szczególności narodowych i międzynarodowych instytucji bezpieczeństwa K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Jest gotów do krytycznej oceny zarówno własnej wiedzy jak i tej oferowanej przez innych K_K02

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa narodowego i jest gotów do jej ciągłego weryfikowania i pogłębiania w celu sprawnego rozwiązywania pojawiających się problemów K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Malina Kaszuba
Prowadzący grup: Malina Kaszuba, Grzegorz Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Fehler
Prowadzący grup: Marlena Drygiel-Bielińska, Włodzimierz Fehler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Bilans punktów ECTS:

5


60 godzin – bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas zajęć;

30 godzin – przygotowanie do udziału w dyskusji podczas zajęć, przestudiowanie zadanej literatury;

15 godzin – przygotowanie prezentacji/wystąpienia;

20 godzin – przygotowanie do testu zaliczeniowego

Forma i warunki zaliczenia::

Egzamin

Studenci uzyskają zaliczenie na podstawie pracy w ciągu całego semestru.

Pod uwagę są brane:

– aktywność w trakcie zajęć (przygotowanie i udział w dyskusji) – przygotowanie referatu/prezentacji tematycznie związanego z zagadnieniami poruszanymi na ćwiczeniach – 20% oceny;

– opracowanie pisemne dotyczące wskazanego przez wykładowcę wymiaru bezpieczeństwa-15% oceny

– test końcowy obejmujący 20 pytań– 65 % oceny.

Ocena z modułu stanowi średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; obowiązuje następująca skala ocen:

2,51-3,00-dst

3,01-3,50-dst plus

3,51-4,00-db

4,01-4,50-db plus

4,51-5,00-bdb


Rodzaj przedmiotu:

Podstawowy

Rodzaj przedmiotu cyklu /modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Wiedza:

M_W01 – weryfikacja efektu w formie bieżącej oceny udziału studenta w dyskusji;

M_W02 – merytoryczna aktywność studentów w ramach rozwiązania i zaprezentowania zadanego problemu oraz weryfikacja efektu w formie kolokwium;

M_W03 – weryfikacja efektu w formie kolokwium;

M_W04 – ocena merytorycznej aktywności studenta w trakcie zajęć oraz weryfikacja w formie kolokwium.

Umiejętności:

M_U01 – dobór i analiza literatury, czasopism naukowych w ramach omawianej problematyki;

M_U02 – bieżąca ocena studentów w trakcie zajęć, dyskusja oceniająca wypowiedzi ustne (prezentacje) i pisemne (referaty przygotowywane przez studentów).

Kompetencje:

M_K01 – bieżąca obserwacja i ocena studentów w trakcie zajęć;

M_K02 – obserwacja aktywności merytorycznej studentów.


Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Pawłowski, (red.), Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa), Warszawa 2017.

2. P.D. Williams (red), Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012.

3. W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012.

Literatura dodatkowa:

1. Z. Ścibiorek, B.Wiśniewski, R.B. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Toruń 2015.

2. J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.

3. L. F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Fehler
Prowadzący grup: Krzysztof Drabik, Włodzimierz Fehler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Fehler
Prowadzący grup: Włodzimierz Fehler, Damian Jarnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Fehler
Prowadzący grup: Włodzimierz Fehler, Małgorzata Lipińska-Rzeszutek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)