Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne aspekty e-commerce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-LOG-SU-ECL-PAEC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty e-commerce
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

Aktywność Obciążenie studenta

wykłady 15 godzin

ćwiczenia 15 godzin

konsultacje 20 godzin

studiowanie literatury 15 godzin

przygotowanie do kolokwium z wykładów 15 godzin

przygotowanie do ćwiczeń 10 godzin

przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 10 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin

Punkty ECTS za przedmiot 4

Studia niestacjonarne

Aktywność Obciążenie studenta

wykłady 8 godzin

ćwiczenia 8 godzin

konsultacje 14 godzin

studiowanie literatury 25 godziny

przygotowanie do kolokwium z wykładów 20 godziny

przygotowanie do ćwiczeń 15 godzin

przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 15 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin

Punkty ECTS za przedmiot 4Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia polegają na zespołowym oraz indywidualnym rozwiazywaniu zadań problemowych, dyskusja, praca z aktami normatywnymi w zakresie ich interpretacji, analizy i formułowania wniosków.

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

fakultatywny

Rodzaj przedmiotu:

Fakultatywny

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy przeprowadzana jest w trakcie pisemnego kolokwium sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne z ćwiczeń obejmujące zadania problemowe.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych odbywa się poprzez ocenę aktywności studenta, sposobów argumentowania własnych poglądów, a także podejmowanych przez niego decyzji

i wyborów w trakcie zadań wykonywanych indywidualnie bądź zespołowo


Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu podstaw prawoznawstwa oraz prawa gospodarczego.

Założenia i cele przedmiotu:

1. Zapoznanie studentów z problematyką prawnej ochrony obrotu gospodarczego

2. Nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

3. Zapoznanie studentów z ochroną konkurencji

i konsumenta w zakresie handlu internetowego

4. Zapoznanie studentów z prawnymi regulacjami dotyczącymi prowadzenia działalności

e-commerce


Skrócony opis:

1. Konstytucyjne podstawy działalności gospodarczej. Zasada wolości gospodarczej

2. Podstawowe zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

3. Ewidencja i rejestr działalności gospodarczej

4. Ograniczenia działalności gospodarczej. Koncesjonowanie działalności gospodarczej

5. Pojęcie przedsiębiorcy i formy organizacyjnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej

6. Ochrona prawna konsumentów w obrocie gospodarczym

7. Umowy w obrocie gospodarczym

8. Przestępstwa w obrocie gospodarczym. Oszustwa gospodarcze

9. Prawne regulacje dotyczące e-commerce (na przykład ustawa o prawach konsumenta, ustawa

o ochronie danych osobowych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia)

10. Obowiązki właścicieli sklepów internetowych (obowiązki informacyjne, obowiązek potwierdzenia zawarcia umowy, wydłużenie terminu odstąpienia od umowy, obowiązki w zakresie RODO)

Pełny opis:

1. Konstytucyjne podstawy działalności gospodarczej. Zasada wolości gospodarczej

2. Podstawowe zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

3. Ewidencja i rejestr działalności gospodarczej

4. Ograniczenia działalności gospodarczej. Koncesjonowanie działalności gospodarczej

5. Pojęcie przedsiębiorcy i formy organizacyjnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej

6. Ochrona prawna konsumentów w obrocie gospodarczym

7. Umowy w obrocie gospodarczym

8. Przestępstwa w obrocie gospodarczym. Oszustwa gospodarcze

9. Prawne regulacje dotyczące e-commerce (na przykład ustawa o prawach konsumenta, ustawa

o ochronie danych osobowych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia)

10. Obowiązki właścicieli sklepów internetowych (obowiązki informacyjne, obowiązek potwierdzenia zawarcia umowy, wydłużenie terminu odstąpienia od umowy, obowiązki w zakresie RODO)

11. Problematyka własności intelektualnej i reklamy (ochrona znaków towarowych, etyczna i rzetelna reklama)

Literatura:

1. M. Etel, Publiczne prawo gospodarcze: ćwiczenia, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.

2. M. Chołodecki, M. Strzelbicki, Publiczne prawo gospodarcze: procedury, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014.

Literatura dodatkowa:

1. M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2011.

2. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Efekt uczenia się: WIEDZA Symbol efektu kierunkowego

posiada pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań politycznych i ekonomicznych dotyczących gospodarki rynkowej oraz funkcjonowania instytucji publicznego prawa gospodarczego, K_W01

ma zaawansowaną wiedzę na temat prawnych podstaw prowadzenia i reglamentowania działalności gospodarczej. K_W08

K_W16

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego

potrafi dokonać prawidłowej interpretacji przepisów prawnych dotyczących prawnej ochrony obrotu gospodarczego, K_U05

potrafi wykorzystać i krytycznie ocenić zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnego zdarzenia, K_U06

potrafi samodzielnie i w zespole przygotować wystąpienie dotyczące analizowanego problemu. K_U10

K_U13

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu kierunkowego

dostrzega konieczność pogłębiania wiedzy na skutek zmian wprowadzanych w przepisach prawnych, K_K01

potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności dla myślenia i działania przedsiębiorczego. K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny

Procentowy zakres ocen z kolokwium z części wykładowej oraz kolokwium z ćwiczeń:

91 – 100% – bardzo dobry

81 – 90% – dobry plus

71 – 80% – dobry

61 – 70% – dostateczny plus

51 – 60% – dostateczny

50 – 0% – niedostateczny

Ogólna ocena z ćwiczeń uwzględnia:

 wynik kolokwium pisemnego – 70%,

 aktywność studenta w dyskusji oraz rozwiązywaniu zadań problemowych – 30%.

Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik kolokwium

z wykładów oraz w 50% - ogólna ocena z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Strus
Prowadzący grup: Dorota Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Strus
Prowadzący grup: Dorota Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)