Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie działalności e-commerce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-LOG-SU-ECL-PDEC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie działalności e-commerce
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

pięć

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia polegają na zespołowym oraz indywidualnym rozwiazywaniu zadań problemowych z zakresu projektowania działalności e-commerce. Ocena efektywności funkcjonowania e-commerce realizowana jest z zastosowaniem studium przypadku.

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

fakultatywny

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy przeprowadzana jest w trakcie pisemnego egzaminu sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę projektu funkcjonowania sklepu internetowego.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych odbywa się poprzez ocenę aktywności studenta, sposobów argumentowania własnych poglądów, a także podejmowanych przez niego decyzji

i wyborów w trakcie zadań wykonywanych indywidualnie bądź zespołowo.


Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, logistyki i zarządzania procesami logistycznymi.

Założenia i cele przedmiotu:

1. Zapoznanie studentów z istotą projektowania działalności e-commerce

2. Nabycie przez studentów umiejętności projektowania działalności e-commerce

3. Wykształcenie umiejętności wykorzystania

i zastosowania zdobytej wiedzy dotyczącej projektowania działalności e-commerce


Skrócony opis:

1. Analiza rynku i konkurencji

2. Najistotniejsze elementy projektowania graficznego

3. Konfiguracja na serwerze docelowym

4. Kryteria wyboru oprogramowania uwzględniającego specyfikę branży

5. Integracja sklepu z systemami dostaw, systemami magazynowymi, metodami płatności, porównywarkami cen i produktów

6. Analityka skuteczność działań sklepu internetowego poprzez– Google Analytics, Google Search Console i Google Tag Manager

7. Możliwości rozbudowy sklepu internetowego w przyszłości

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Skurpiel, Obsługa logistyczna w handlu elektronicznym. Wartość dla klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

2. D. Chaffey, Digital Business i e-commerce Management, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016.

3. G. Chodak, Wybrane zagadnienia logistyki w sklepach internetowych: modele, badania rynku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.

Literatura dodatkowa:

1. Ł. Kusak, Jak szybko zbudować dochodowy sklep internetowy, Wydawca: E-bookowo, Warszawa 2019.

2. P. Grzesiak, Jak zarabiać w Internecie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

Efekty uczenia się:

Efekt uczenia się: WIEDZA

posiada pogłębioną wiedzę na temat projektowania działalności

e-commerce,

ma wiedzę na temat obsługi działań logistycznych w projektowaniu działalności e-commerce,

posiada uporządkowaną wiedzę na temat zasad stosowanych przy projektowaniu działalności e-commerce.

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

potrafi rozwiązywać problemy decyzyjne pojawiające się w obszarze projektowania działalności e-commerce,

potrafi analizować wpływ działań projektowych na procesy realizowane

w e-commerce,

potrafi przeprowadzić całokształt działań organizacyjnych związanych

z projektowaniem pracując indywidualnie lub zespołowo.

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

w sposób krytyczny korzysta z wiedzy teoretycznej, właściwie określa priorytety i wskazuje możliwe rozwiązania przy projektowaniu działalności e-commerce,

prawidłowo rozstrzyga dylematy pojawiające się w sferze stosowania projektowania działalności e-commerce,

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny

Procentowy zakres ocen z egzaminu:

91 – 100% – bardzo dobry

81 – 90% – dobry plus

71 – 80% – dobry

61 – 70% – dostateczny plus

51 – 60% – dostateczny

50 – 0% – niedostateczny

Ogólna ocena z ćwiczeń uwzględnia:

 wykonanie projektu – 80%,

 aktywność studenta w dyskusji oraz rozwiązywaniu zadań problemowych – 20%.

Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa egzaminu oraz w 50% - ogólna ocena z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marcysiak
Prowadzący grup: Ola Bareja-Wawryszuk, Adam Marcysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marcysiak
Prowadzący grup: Tomasz Dzioba, Adam Marcysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)