Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy specjalistyczny angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-LOG-SU-JOSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy specjalistyczny angielski
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w ćwiczeniach 30 godzin

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 16 godzin

Samodzielne przygotowywanie się do kolokwiów 4 godziny

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin

Punkty ECTS za przedmiot 2


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Pisemne kolokwia (co najmniej jedno) oraz ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 ESOKJ

Założenia i cele przedmiotu:

osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2+ oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się słownictwem specjalistycznym.

Pełny opis:

Treści modułu kształcenia:

1. Wysyłka towarów

2. Magazynowanie i przechowywanie towarów – układ magazynu.

3. Dokumentacja i finanse w logistyce.

4. Ubezpieczenie transportowe.

5. Reklamacje w logistycznej obsłudze klienta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. English for Logistics M.Grussendorf, wyd OUP, 2014.

2. Logistics, Virginia Evans, Jenny Dooley, Donald Buchannan, Career Paths, wyd.Express Publishing, 2016

Literatura dodatkowa:

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: Internet, publikacje naukowe i podręczniki z zakresu logistyki.

2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, A.S. Hornby, Oxford University Press, 2010.

3. Słownik Transportu i Logistyki angielsko-polski, polsko-angielski, Roman Kozierkiewicz, Wyd.C.H. Beck, 2009.

4. In Company 3.0, Logistics, John Allison, Jeremy Townend, Macmillan, 2017.

Efekty uczenia się:

Symbol efektu Efekt uczenia się: WIEDZA Symbol efektu kierunkowego

W_01 Student zna terminologię angielską z dziedziny logistyki i właściwe struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej w zakresie tematyki podanej w treści modułu kształcenia.

W_02 Student zna zasady konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych.

W_03 Student zna strategie komunikacyjne potrzebne do skutecznego porozumiewania się.

Symbol efektu Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego

U_01 Student potrafi zrozumieć teksty z zakresu logistyki. K_U10

U_02 Student potrafi wyszukać informacje z zakresu swojej specjalności. K_U10

U_03 Student potrafi formułować dłuższe spójne wypowiedzi na tematy z dziedziny logistyki. K_U10, K_U11

U_04 Student potrafi brać udział w dyskusji dotyczącej kwestii zawodowych. K_U10, K_U11

U_05 Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz samodoskonalenia w zakresie nauki języka. K_U12

U_06 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_U13

Symbol efektu Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu kierunkowego

K_01 Student ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej. K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:

kolokwium sprawdzającego stopień opanowania wiedzy i umiejętności;

jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;

aktywności na zajęciach oraz frekwencji.

Kryteria oceniania:

• 0-50% - niedostateczna (2,0)

• 51-60% - dostateczna (3,0)

• 61-70% - dostateczna plus (3,5)

• 71-80% - dobra (4,0)

• 81-90% - dobra plus (4,5)

• 91-100% - bardzo dobra (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanisław Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Olejnik
Prowadzący grup: Stanisław Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w ćwiczeniach 30 godzin

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 16 godzin

Samodzielne przygotowywanie się do kolokwiów 4 godziny

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin

Punkty ECTS za przedmiot 2


Efekty kształcenia:


Symbol efektu Efekt uczenia się: WIEDZA

W_01 Student zna terminologię angielską z dziedziny logistyki i właściwe struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej w zakresie tematyki podanej w treści modułu kształcenia.

W_02 Student zna zasady konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych.

W_03 Student zna strategie komunikacyjne potrzebne do skutecznego porozumiewania się.


Symbol efektu Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego


U_01 Student potrafi zrozumieć teksty z zakresu logistyki. K_U10

U_02 Student potrafi wyszukać informacje z zakresu swojej specjalności. K_U10

U_03 Student potrafi formułować dłuższe spójne wypowiedzi na tematy z dziedziny logistyki. K_U10, K_U11

U_04 Student potrafi brać udział w dyskusji dotyczącej kwestii zawodowych. K_U10, K_U11

U_05 Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz samodoskonalenia w zakresie nauki języka. K_U12

U_06 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_U13

Symbol efektu Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu kierunkowego

K_01 Student ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej. K_K02Forma i warunki zaliczenia::

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:

kolokwium sprawdzającego stopień opanowania wiedzy i umiejętności;

jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;

aktywności na zajęciach oraz frekwencji.

Kryteria oceniania:

• 0-50% - niedostateczna (2,0)

• 51-60% - dostateczna (3,0)

• 61-70% - dostateczna plus (3,5)

• 71-80% - dobra (4,0)

• 81-90% - dobra plus (4,5)

• 91-100% - bardzo dobra (5,0).

Bilans punktów ECTS:


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Pisemne kolokwia (co najmniej jedno) oraz ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 ESOKJ

Założenia i cele przedmiotu:

osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2+ oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się słownictwem specjalistycznym.

Pełny opis:

Treści modułu kształcenia:

1. Wysyłka towarów

2. Magazynowanie i przechowywanie towarów – układ magazynu.

3. Dokumentacja i finanse w logistyce.

4. Ubezpieczenie transportowe.

5. Reklamacje w logistycznej obsłudze klienta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. English for Logistics M.Grussendorf, wyd OUP, 2014.

2. Logistics, Virginia Evans, Jenny Dooley, Donald Buchannan, Career Paths, wyd.Express Publishing, 2016

Literatura dodatkowa:

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: Internet, publikacje naukowe i podręczniki z zakresu logistyki.

2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, A.S. Hornby, Oxford University Press, 2010.

3. Słownik Transportu i Logistyki angielsko-polski, polsko-angielski, Roman Kozierkiewicz, Wyd.C.H. Beck, 2009.

4. In Company 3.0, Logistics, John Allison, Jeremy Townend, Macmillan, 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Olejnik
Prowadzący grup: Stanisław Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)