Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy specjalistyczny rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-LOG-SU-JOSR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy specjalistyczny rosyjski
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 16 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 4 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Pisemne kolokwia (co najmniej jedno) oraz ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć.


Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność posługiwania się jęz. rosyjskim na poziomie B2 ESOKJ

Założenia i cele przedmiotu:

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2+ oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się słownictwem specjalistycznym.

Pełny opis:

Treści modułu kształcenia:

Tematy

1. Wysyłka towarów

2. Magazynowanie i przechowywanie towarów.

3. Dokumentacja i finanse w logistyce.

4. Ubezpieczenie transportowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

Vladimir Dudakov, Jacek Szołtysek: Język rosyjski dla logistyków wyd. Instytut Logistyki Poznań

Literatura dodatkowa:

1. J. Syskind, Język rosyjski w biznesie (Tytuł w oryginale w języku rosyjskim) Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

2. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, publikacje naukowe, podręczniki naukowe;

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

WIEDZA

Student zna:

W_01 terminologię rosyjską z dziedziny logistyki i właściwe struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej w zakresie tematyki podanej w treści modułu kształcenia;

W_02 zasady konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych;

W_03 strategie komunikacyjne potrzebne do skutecznego porozumiewania się.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

U_01 zrozumieć teksty z zakresu logistyki; K_U10

U_02 wyszukać informacje z zakresu swojej specjalności; K_U10

U_03 formułować dłuższe spójne wypowiedzi na tematy z dziedziny logistyki; K_U10, K_U11

U_04 brać udział w dyskusji dotyczącej kwestii zawodowych; K_U10, K_U11

U_05 potrafi kierować pracą zespołu. K_U12

U_06 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 zna zasób własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się;

K_02 potrafi współdziałać w grupie, przyjmując role organizatora bądź wykonawcy. K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:

1. kolokwium sprawdzającego stopień opanowania wiedzy i umiejętności;

2. jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;

3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji.

Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0)

51-60% − dostateczna (3,0)

61-70% − dostateczna plus (3,5)

71-80% − dobra (4,0)

81-90% − dobra plus (4,5)

91-100% − bardzo dobra (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Wegner
Prowadzący grup: Irena Wegner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Wegner
Prowadzący grup: Irena Wegner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Borkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Borkowska
Prowadzący grup: Ewa Borkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Borkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)