Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek kosztów działań logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-LOG-SU-RKDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów działań logistycznych
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne:

wykłady 15 godzin

ćwiczenia 15 godzin

konsultacje 20 godzin

przygotowanie do ćwiczeń 10 godzin

przygotowanie do kolokwium 10 godzin

przygotowanie do egzaminu 10 godzin

studiowanie literatury 20 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin

Punkty ECTS za przedmiot 4


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem analiz sytuacyjnych pozwalających na kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej. Wykorzystywana jest także praca indywidualna oraz zespołowa polegająca na rozwiązywaniu zadań problemowych.


Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu:

Kierunkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego (test wielokrotnego wyboru) sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne z ćwiczeń oraz ocenę analiz sytuacyjnych.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej.


Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, zarządzania i rachunkowości

Założenia i cele przedmiotu:

1. Zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu podstawowych kategorii

kosztów logistycznych

2. Nabycie przez studenta umiejętności obliczania, analizowania i oceny

kosztów funkcjonowania logistyki

3. Nabycie przez studenta umiejętność klasyfikacji nośników kosztów w

systemach logistycznych oraz umiejętność oceny funkcjonowania

rachunku kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie i oceny zasad

kalkulacji kosztów w systemach logistycznych


Pełny opis:

1. Koszty w procesach gospodarowania

2. Koszty logistyki jako element kosztów własnych przedsiębiorstwa

3. Koszty procesów logistycznych

4. Koszty obsługi klienta w przedsiębiorstwie

5. Rachunek kosztów logistyki w systemie rachunku kosztów własnych

6. Metody kalkulacji kosztów własnych i ich wykorzystanie w rachunku

kosztów logistycznych

7. Rachunek kosztów działań i jego przydatność w rachunku kosztów

logistycznych

8. Analiza kosztów logistycznych

9. Budżetowanie kosztów logistycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Szymańska, Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu

przedsiębiorstwem, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014.

2. K. Skoczylas, Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie, Oficyna

Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

3. J. Twaróg, Koszty logistyki przedsiębiorstw, Biblioteka Logistyka, Poznań

2003.

Literatura dodatkowa:

1. K. Czubakowska, Rachunek kosztów i wyników, Wydawnictwo PWE,

Warszawa 2015.

2. Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie,

Wydawnictwo PWE, Warszawa 2003.

3. E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów: modele i zastosowanie,

Wydawnictwo PWE, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W_01 ma pogłębioną wiedzę z zakresu rachunku kosztów działań

logistycznych, - K_W01

W_02 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą przeprowadzania oceny i analizy

wielkości i struktury kosztów działań logistycznych w

przedsiębiorstwie - K_W05 K_W06

Umiejętności:

U_01 potrafi wyodrębniać obliczać, analizować i oceniać koszty

funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwach, - K_U07, K_U09

U_02 potrafi dokonać kalkulacji kosztów przyszłych działań logistycznych,

K_U07

U_03 potrafi pracować samodzielnie i w zespole - K_U13

Kompetencje:

K_01 identyfikuje i rozstrzyga problemy procesów logistycznych

z wykorzystaniem rachunku kosztów. K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny

Student zdaje egzamin na podstawie pozytywnego wyniku odpowiedzi na pytania problemowe.

Procentowy zakres ocen z egzaminu:

91 – 100% - bardzo dobry

81 – 90% - dobry plus

71 – 80% - dobry

61 – 70% - dostateczny plus

51 – 60% - dostateczny

0 - 50% - niedostateczny

Ogólna ocena z ćwiczeń uwzględnia:

wynik kolokwium pisemnego – 80%,

ocenę analiz sytuacyjnych oraz aktywność studenta w dyskusji– 20%.

Na ocenę końcową (wpisaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik egzaminu pisemnego i w 50% ogólna ocena z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wakuła
Prowadzący grup: Monika Wakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wakuła
Prowadzący grup: Monika Wakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wakuła
Prowadzący grup: Monika Wakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wakuła
Prowadzący grup: Monika Wakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wakuła
Prowadzący grup: Monika Wakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)