Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ubezpieczenia w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-LOG-SU-UwL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia w logistyce
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

1. Godziny kontaktowe:

- 15 h wykładów

- 22,5 h konsultacji

2. Praca własna studenta:

• studiowanie zadanych wybranych fragmentów literatury – 10 h;

• przygotowanie pracy – 15 h;

• przygotowanie do zaliczenia - 12,5 h


Łączna liczba godzin: 75

Punkty ECTS: 3


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie zaliczenia pisemnego sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez przygotowanie pracy pisemnej dotyczącej porównania zakresu odpowiedzialności oraz wyłączeń wybranego ubezpieczenia.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań na wykładzie.


Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności rozumienia i interpretacji podstawowych zagadnień dotyczących ubezpieczeń w obszarze logistyki.

Pełny opis:

1. Geneza i rozwój ubezpieczeń gospodarczych.

2. Podstawy europejskiego jednolitego rynku ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i w Europie. Instytucje rynku ubezpieczeniowego. Przychody, wydatki i wynik finansowy firmy ubezpieczeniowej.

3. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej.

4. Podstawowe pojęcia związane z ubezpieczeniami gospodarczymi. Podział ubezpieczeń i miejsce w nim ubezpieczeń gospodarczych. Ryzyko w ubezpieczeniach gospodarczych.

5. Produkty ubezpieczeniowe: ubezpieczenia na życie.

6. Ubezpieczenia komunikacyjne.

7. Ubezpieczenia majątkowe

8. Ubezpieczenia na życie

Literatura:

1. M.Iwanicz-Drozdowska, Ubezpieczenia, PWE, 2017

2. A.Śliwiński, Rola ubezpieczeń w gospodarce, Wyd.SGH, 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna pojęcia związane z ubezpieczeniami

Student ma wiedzę o podstawowych podmiotach z zakresu ubezpieczeń, ich kompetencjach i obowiązkach

Student ma wiedzę na temat ekonomicznych, społecznych oraz prawnych uwarunkowaniach ubezpieczeń

Umiejętności:

Student potrafi prawidłowo ocenić oferty ubezpieczeniowe

Student potrafi prawidłowo zastosować przepisy prawa ubezpieczeniowego do analizy i oceny konkretnego zdarzenia

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość konieczności doskonalenia swojej wiedzy w związku ze zmiennością uwarunkowań i rozwiązań prawnych w zakresie ubezpieczeń

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne – test jednokrotnego wyboru oraz zadania problemowe

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest pozytywna ocena pracy pisemnej.

Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik zaliczenia oraz w 50% ocena pracy pisemnej.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Owczarczyk
Prowadzący grup: Anna Owczarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Owczarczyk
Prowadzący grup: Anna Owczarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Owczarczyk
Prowadzący grup: Anna Owczarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Niedziółka
Prowadzący grup: Monika Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)