Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-ZAR-NU-PC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

1. Godziny kontaktowe:

- 24 h wykładów;

- 6 h konsultacji.

2. Praca własna studenta:

 30 h przygotowanie do zajęć;

 40 h przygotowanie do sprawdzianu.

Łączna liczba godzin: 100

Punkty ECTS: 4

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny połączony ze studium przypadków

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu:

Ogólny

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Pisemny egzamin w formie testu składającego się z 20 pytań

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć prawnych uzyskanych podczas zajęć ze wstępu do prawoznawstwa, oswojenie z językiem i terminologią prawniczą

Założenia i cele przedmiotu:

Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy dotyczącej poszczególnych instytucji prawa cywilnego oraz umiejętności interpretowania przepisów i ich praktycznego wykorzystania, a także świadomości społecznego znaczenia prawnych instrumentów z zakresu prawa cywilnego

Skrócony opis:

Treścią zajęć są zagadnienia zawarte w księdze pierwszej kodeksu cywilnego "część ogólna".

Pełny opis:

1. Pojęcie, zakres i miejsce prawa cywilnego w systemie prawa, źródła prawa cywilnego

2. Pojęcie i rodzaje stosunku cywilnoprawnego

3. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego: rzeczy, przedmioty inne niż rzeczy, majątek i mienie

4. Osoby fizyczne

5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej

6. Ochrona dóbr osobistych

7. Czynności prawne

8. Wady oświadczenia woli

9. Przedstawicielstwo: pełnomocnictwo, prokura

10. Przedawnienie i terminy zawite

Literatura:

A. Olejniczak, Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2021

J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

Efekt uczenia się: WIEDZA

Student ma znajomość terminologii z zakresu prawa cywilnego

Student ma wiedzę na temat podstawowych instytucji prawa cywilnego, w tym zwłaszcza prawa podmiotowego i jego typów, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, czynności prawnych i ich typów, pełnomocnictwa, przedawnienia roszczeń

Student ma uporządkowaną wiedzę o relacjach pomiędzy poszczególnymi instytucjami prawa cywilnego

Student ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o więziach cywilistycznych

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa cywilnego

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Student ma umiejętność rozpoznania rodzaju aktu prawnego odnoszącego się do określonego zdarzenia lub sytuacji z zakresu prawa cywilnego

Student ma umiejętność prawidłowego zastosowania przepisu do oceny określonego zdarzenia lub sytuacji z zakresu prawa cywilnego

Student prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi, prawnymi i moralnymi w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu prawa cywilnego

Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień prawa cywilnego

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student ma świadomość znaczenia systematycznego uzupełniania uzyskanej wiedzy poprzez jej aktualizację

Student umie uczestniczyć w przygotowaniu różnych projektów społecznych, gospodarczych i obywatelskich, uwzględniając aspekty cywilnoprawne

Student docenia znaczenie prawa cywilnego dla kształtowania więzi społecznych, ma świadomość zmian społecznych i konieczności pogłębiania wiedzy prawnej dla analizy tych procesów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy, z którego student może uzyskać max. 20 punktów

Kryteria oceniania:

< 10 pkt – ocena 2,0

11-12 pkt – ocena: 3,0

13-14 pkt – ocena: 3,5

15-16 pkt – ocena: 4,0

17-18 pkt – ocena: 4,5

19-20 pkt – ocena: 5,0

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kazimierz Pawelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Gonet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Nowicka
Prowadzący grup: Urszula Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Nowicka
Prowadzący grup: Urszula Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Nowicka
Prowadzący grup: Michał Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)