Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-ZAR-SL-F
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

Aktywność Obciążenie studenta

wykłady 15 godzin

ćwiczenia 15 godzin

konsultacje 20 godzin

studiowanie literatury 20 godzin

przygotowanie do egzaminu 10 godzin

przygotowanie do ćwiczeń 10 godzin

przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 10 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin

Punkty ECTS za przedmiot 4

Studia niestacjonarne

Aktywność Obciążenie studenta

wykłady 16 godzin

ćwiczenia 8 godzin

konsultacje 6 godzin

studiowanie literatury 25 godzin

przygotowanie do egzaminu 15 godzin

przygotowanie do ćwiczeń 15 godzin

przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 15 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin

Punkty ECTS za przedmiot 4


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny wspomagany prezentacjami multimedialnymi.

Ćwiczenia audytoryjne: klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja, realizacja zadań problemowych.


Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium oraz ocenę analiz studiów przypadków.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w czasie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności studenta i jego zaangażowania w dyskusję oraz pracę zespołową.


Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii.

Założenia i cele przedmiotu:

1. Przedstawienie istotnych elementów teorii finansów

2. Zapoznanie studentów z rolą i podstawowymi zasadami funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku finansowego (przede wszystkim rynku kapitałowego, pieniężnego, bankowego, walutowego, ubezpieczeniowego)


Skrócony opis:

1. System finansowy w gospodarce rynkowej

2. Instytucje i usługi rynku finansowego – wiadomości wstępne

3. Pieniądz i kreacja pieniądza

4. System bankowy i jego struktura

5. Rozliczenia pieniężne i instrumenty rozliczeń pieniężnych

6. Rynek pieniężny i walutowy

7. Instrumenty rynku pieniężnego

8. Rynek kapitałowy

9. Instrumenty rynku kapitałowego

10. System finansów publicznych

11. System finansowy ubezpieczeń gospodarczych

12. Finanse UE

13. Złożoność produktów finansowych i ryzyko finansowe

14. Sieć bezpieczeństwa finansowego (safety net) i jej znaczenie dla bezpieczeństwa klientów instytucji finansowych

Pełny opis:

1. System finansowy w gospodarce rynkowej

2. Instytucje i usługi rynku finansowego – wiadomości wstępne

3. Pieniądz i kreacja pieniądza

4. System bankowy i jego struktura

5. Rozliczenia pieniężne i instrumenty rozliczeń pieniężnych

6. Rynek pieniężny i walutowy

7. Instrumenty rynku pieniężnego

8. Rynek kapitałowy

9. Instrumenty rynku kapitałowego

10. System finansów publicznych

11. System finansowy ubezpieczeń gospodarczych

12. Finanse UE

13. Złożoność produktów finansowych i ryzyko finansowe

14. Sieć bezpieczeństwa finansowego (safety net) i jej znaczenie dla bezpieczeństwa klientów instytucji finansowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Ostaszewski (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2007 i nowsze.

2. J. Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008 i nowsze.

Literatura dodatkowa:

1. K. Jajuga, Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.

2. S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002.

3. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2005.

4. M. Podstawka (red.), Finanse, PWN, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Symbol efektu Efekt uczenia się: WIEDZA Symbol efektu kierunkowego

W_01 zna podstawowe pojęcia i podstawowe teorie z zakresu finansów, K_W06

W_02 ma wiedzę z zakresu podstawowych źródeł prawa finansowego, zna podstawowe przepisy prawa dotyczące systemu finansowego. K_W07

Symbol efektu Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego

U_01 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce ekonomicznej i samodzielnie zdobywać wiedzę na temat oferowanych przez instytucje finansowe usług, K_U01

K_U06

U_02 posiada umiejętność przygotowania wypowiedzi ustnych i prac pisemnych dotyczących problemów rynku finansowego, K_U03

U_03 posiada umiejętność rozwiązywania typowych problemów ekonomicznych związanych z korzystaniem przez podmioty gospodarcze z usług sektora finansowego i obecności tych podmiotów na rynku finansowym. K_U07

K_U12

Symbol efektu Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu kierunkowego

K_01 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny

Procentowy zakres ocen z egzaminu i kolokwium z ćwiczeń:

91 – 100% – bardzo dobry

81 – 90% – dobry plus

71 – 80% – dobry

61 – 70% – dostateczny plus

51 – 60% – dostateczny

50 – 0% – niedostateczny

Ocena z ćwiczeń uwzględnia:

ocenę z kolokwium – 60%,

ocenę analiz studiów przypadków – 20%,

ocenę aktywność w trakcie dyskusji tematycznych i rozwiazywaniu zadań problemowych- 20%.

Na ocenę końcową (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik egzaminu oraz w 50% - ocena z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brodowska-Szewczuk
Prowadzący grup: Jolanta Brodowska-Szewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brodowska-Szewczuk
Prowadzący grup: Jolanta Brodowska-Szewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brodowska-Szewczuk
Prowadzący grup: Jolanta Brodowska-Szewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brodowska-Szewczuk
Prowadzący grup: Jolanta Brodowska-Szewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brodowska-Szewczuk
Prowadzący grup: Jolanta Brodowska-Szewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)