Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-ZAR-SL-JOA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski I
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.cjo.uph.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w konwersatorium 60 godz.

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 4

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.) Ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi.

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym wypowiedzi ustnych).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1 ESOKJ

Założenia i cele przedmiotu:

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy

Pełny opis:

Treści modułu kształcenia:

1. Firma; korporacja.

2. Rynek pracy; szkolenia.

3. Marka.

4. Strategia biznesu; technologia cyfrowa .

5. Finanse.

6. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Business Partner B1+, I. Dubicka, M. O'Keeffe, B. Dignen, M. Hogan, L. Wright, Pearson, FT Publishing, 2019;

Business Partner B2, I. Dubicka, M. O'Keeffe, B. Dignen, M. Hogan, L. Wright, Pearson, FT Publishing, 2019.

Literatura dodatkowa:

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe;

2. Wielki słownik angielsko-polski / polsko-angielski, red. nauk. B. Lewandowska-Tomaszczyk, 2014, PWN-OUP;

3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, red. J. Turnbull, 2010, OUP;

4. Słownik biznesu angielsko polski, polsko-angielski, J. Gordon, 2010, wyd. Kram;

5. Słownik fachowej terminologii finansowej: angielsko-polski, polsko-angielski, R. Kozierkiewicz, 2007, Wyd. C. H. Beck;

6. Słownik terminologii gospodarczej angielsko-polski, polsko-angielski: bankowość, finanse, prawo, I. Kienzler, 2006, Wyd. C. H. Beck;

7. English Grammar in Use Intermediate, R. Murphy, 2014, CUP.

Efekty uczenia się:

W_01 WIEDZA

W_01 Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.

Symbol efektu Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego

U_01 Student potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności. K_U16, K_U18

U_02 Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów ogólnych i specjalistycznych. K_U16, K_U18

U_03 Student potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich. K_U16, K_U18

U_04 Student potrafi brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować. K_U16, K_U18

U_05 kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej i leksykalnej. K_U16, K_U18

U_06 Student potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym. K_U16, K_U18

U_07 Student potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_U16, K_U18

Symbol efektu Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu kierunkowego

K_01 Student ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:

1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;

2. jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;

3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji.

Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0)

51-60% − dostateczna (3,0)

61-70% − dostateczna plus (3,5)

71-80% − dobra (4,0)

81-90% − dobra plus (4,5)

91-100% − bardzo dobra (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Olejnik
Prowadzący grup: Danuta Olejnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Bilans punktów ECTS:

Formy pracy studenta Obciążenie studenta

Udział w konwersatorium 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć 30 godz.

Przygotowanie się do kolokwiów 10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS


Efekty kształcenia:

W_01 WIEDZA

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.


UMIEJĘTNOŚCI K1_U16


Student potrafi:

U_01 zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności;


U_02 formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów ogólnych i specjalistycznych.

U_03 zdobywać informacje oraz udzielać ich

U_04 brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować

U_05 kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej

i leksykalnej

U_06 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym


KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1_K02 K1_K04


Student

K_01 ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej

K_02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.Forma i warunki zaliczenia::

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:

1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;

2. jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;

3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji.

Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0)

51-60% − dostateczna (3,0)

61-70% − dostateczna plus (3,5)

71-80% − dobra (4,0)

81-90% − dobra plus (4,5)

91-100% − bardzo dobra (5,0).


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.) Ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym wypowiedzi ustnych).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1 ESOKJ

Założenia i cele przedmiotu:

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy

Pełny opis:

Tematy

1. Firma.

2. Zatrudnienie.

3. Podróże służbowe.

4. Obsługa klienta.

5. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów.

Literatura:

Literatura podstawowa

Business Result, Kate Baade, Michael Duckworth, David Grant, Christopher Holloway, Jane Hudson, John Hughes, Jon Naunton, Jim Scrivener, Rebecca Turner and Penny McLart, Oxford University Press

Literatura dodatkowa:

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe;

2. Słownik współczesny Pearson Longman

3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary

4. English Grammar in Use Intermediate, Raymond Murphy, CUP

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Olejnik
Prowadzący grup: Danuta Olejnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Bilans punktów ECTS:

Formy pracy studenta Obciążenie studenta

Udział w konwersatorium 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć 30 godz.

Przygotowanie się do kolokwiów 10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS


Efekty kształcenia:

W_01 WIEDZA

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.


UMIEJĘTNOŚCI K1_U16


Student potrafi:

U_01 zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności;


U_02 formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów ogólnych i specjalistycznych.

U_03 zdobywać informacje oraz udzielać ich

U_04 brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować

U_05 kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej

i leksykalnej

U_06 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym


KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1_K02 K1_K04


Student

K_01 ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej

K_02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.Forma i warunki zaliczenia::

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:

1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;

2. jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;

3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji.

Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0)

51-60% − dostateczna (3,0)

61-70% − dostateczna plus (3,5)

71-80% − dobra (4,0)

81-90% − dobra plus (4,5)

91-100% − bardzo dobra (5,0).


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.) Ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym wypowiedzi ustnych).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1 ESOKJ

Założenia i cele przedmiotu:

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy

Pełny opis:

Tematy

1. Firma.

2. Zatrudnienie.

3. Podróże służbowe.

4. Obsługa klienta.

5. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów.

Literatura:

Literatura podstawowa

Business Result, Kate Baade, Michael Duckworth, David Grant, Christopher Holloway, Jane Hudson, John Hughes, Jon Naunton, Jim Scrivener, Rebecca Turner and Penny McLart, Oxford University Press

Literatura dodatkowa:

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe;

2. Słownik współczesny Pearson Longman

3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary

4. English Grammar in Use Intermediate, Raymond Murphy, CUP

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Markowska
Prowadzący grup: Danuta Olejnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Bilans punktów ECTS:

Formy pracy studenta Obciążenie studenta

Udział w konwersatorium 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć 30 godz.

Przygotowanie się do kolokwiów 10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS


Efekty kształcenia:

W_01 WIEDZA

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.


UMIEJĘTNOŚCI K1_U16


Student potrafi:

U_01 zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności;


U_02 formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów ogólnych i specjalistycznych.

U_03 zdobywać informacje oraz udzielać ich

U_04 brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować

U_05 kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej

i leksykalnej

U_06 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym


KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1_K02 K1_K04


Student

K_01 ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej

K_02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.Forma i warunki zaliczenia::

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:

1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;

2. jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;

3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji.

Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0)

51-60% − dostateczna (3,0)

61-70% − dostateczna plus (3,5)

71-80% − dobra (4,0)

81-90% − dobra plus (4,5)

91-100% − bardzo dobra (5,0).


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.) Ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym wypowiedzi ustnych).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1 ESOKJ

Założenia i cele przedmiotu:

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy

Pełny opis:

Tematy

1. Firma.

2. Zatrudnienie.

3. Podróże służbowe.

4. Obsługa klienta.

5. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów.

Literatura:

Literatura podstawowa

Business Result, Kate Baade, Michael Duckworth, David Grant, Christopher Holloway, Jane Hudson, John Hughes, Jon Naunton, Jim Scrivener, Rebecca Turner and Penny McLart, Oxford University Press

Literatura dodatkowa:

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe;

2. Słownik współczesny Pearson Longman

3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary

4. English Grammar in Use Intermediate, Raymond Murphy, CUP

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Olejnik
Prowadzący grup: Agnieszka Laszuk, Danuta Olejnik, Magdalena Toczyska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w konwersatorium 60 godz.

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 4


Efekty kształcenia:

W_01 WIEDZA

W_01 Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.


Symbol efektu Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego

U_01 Student potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności. K_U16, K_U18

U_02 Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów ogólnych i specjalistycznych. K_U16, K_U18

U_03 Student potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich. K_U16, K_U18

U_04 Student potrafi brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować. K_U16, K_U18

U_05 kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej i leksykalnej. K_U16, K_U18

U_06 Student potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym. K_U16, K_U18

U_07 Student potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_U16, K_U18

Symbol efektu Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu kierunkowego

K_01 Student ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej.


Forma i warunki zaliczenia::

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:

1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;

2. jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;

3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji.

Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0)

51-60% − dostateczna (3,0)

61-70% − dostateczna plus (3,5)

71-80% − dobra (4,0)

81-90% − dobra plus (4,5)

91-100% − bardzo dobra (5,0).


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.) Ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym wypowiedzi ustnych).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1 ESOKJ

Założenia i cele przedmiotu:

Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy

Pełny opis:

Treści modułu kształcenia:

1. Firma; korporacja.

2. Rynek pracy; szkolenia.

3. Marka.

4. Strategia biznesu; technologia cyfrowa .

5. Finanse.

6. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Business Partner B1+, I. Dubicka, M. O'Keeffe, B. Dignen, M. Hogan, L. Wright, Pearson, FT Publishing, 2019;

Business Partner B2, I. Dubicka, M. O'Keeffe, B. Dignen, M. Hogan, L. Wright, Pearson, FT Publishing, 2019.

Literatura dodatkowa:

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe;

2. Wielki słownik angielsko-polski / polsko-angielski, red. nauk. B. Lewandowska-Tomaszczyk, 2014, PWN-OUP;

3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, red. J. Turnbull, 2010, OUP;

4. Słownik biznesu angielsko polski, polsko-angielski, J. Gordon, 2010, wyd. Kram;

5. Słownik fachowej terminologii finansowej: angielsko-polski, polsko-angielski, R. Kozierkiewicz, 2007, Wyd. C. H. Beck;

6. Słownik terminologii gospodarczej angielsko-polski, polsko-angielski: bankowość, finanse, prawo, I. Kienzler, 2006, Wyd. C. H. Beck;

7. English Grammar in Use Intermediate, R. Murphy, 2014, CUP.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Markowska
Prowadzący grup: Beata Gulati, Danuta Olejnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)