Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-ZAR-SL-JON1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki I
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

Aktywność - obciążenie studenta

Udział w konwersatorium - 60 godz.

Samodzielne przygotowanie się do zajęć - 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów - 10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 100 godz.

Punkty ECTS za przedmiot - 4


Kod przedmiotu, którego przedmiot jest kontynuacją:

Język niemiecki I NS-ZAR-SL-JON1

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi.

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu:

Ogólnouczelniany
Ogólny

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym wypowiedzi ustnych).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność posługiwania się językiem niemieckim na poziomie B1 ESOKJ.

Założenia i cele przedmiotu:

Student posiada wiedzę i umiejętności wymagane do osiągnięcia językowej kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2 ESOKJ Rady Europy.

Pełny opis:

Treści modułu kształcenia:

1. Środowisko pracy

2. Rozmowy i korespondencja służbowa

3. Organizacja firmy

4. Projekty zawodowe

5. Kontrahenci/Klienci

6. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów

Literatura:

Literatura podstawowa:

Anette Müller, Sabine Schlüter: Im Beruf. Kursbuch. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. B1+/B2, Hueber Verlag.

Literatura dodatkowa:

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: Internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki naukowe;

2. Langenscheidt Großworterbuch Polnisch: Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch: Vollige Neubearbeitung von Urszula Czerska und Stanislaw Walewski. Hrsg. Langenscheidt.

3. Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Stanisław Bęza, wyd. PWN.

Efekty uczenia się:

Efekt uczenia się: WIEDZA

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności.

Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów ogólnych i specjalistycznych.

Student potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich.

Student potrafi brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować.

kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej i leksykalnej.

Student potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym.

Student potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie:

• co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności;

• jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach;

• aktywności na zajęciach.

Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0); 51-60% − dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna plus (3,5); 71-80% − dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5); 91-100% − bardzo dobra (5,0).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Lisowska
Prowadzący grup: Marzena Lisowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Lisowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Lisowska
Prowadzący grup: Marzena Lisowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Lisowska
Prowadzący grup: Marzena Lisowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)