Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-ZAR-SL-MAR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

wykłady 45 godzin

ćwiczenia 15 godzin

konsultacje 15 godzin

studiowanie literatury 20 godzin

przygotowanie do ćwiczeń 10 godzin

przygotowanie projektu 15 godzin

przygotowanie do egzaminu 30 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji

multimedialnych.

Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem analiz sytuacyjnych organizacji, pozwalających na

kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej oraz pracy grupowejpolegającej na przygotowaniu i prezentacji koncepcji projektów marketingowych.


Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu

pisemnego sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz

wskazanych pozycji literatury.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę projektu

marketingowego (w grupie 2-3 osobowej) z wykorzystaniem analizy otoczenia marketingowego

przedsiębiorstwa.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez

ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej.


Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu podstaw zarządzania.

Założenia i cele przedmiotu:

1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć, prawidłowości i zasad wykorzystania marketingu w działalności rynkowej oraz wskazanie sposobów jej zdobywania i utrwalania

2. Rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy marketingowej w przykładowych praktycznych zastosowaniach rynkowych

3. Kształtowanie świadomości i nawyków systematycznego zdobywania, poszerzania i wykorzystywania wiedzy, jako podstawy sukcesów w działalności rynkowej


Pełny opis:

1. Istota i podstawowe pojęcia marketingu i ich interpretacja

2. Otoczenie marketingowe podmiotu rynkowego

3. Nabywcy i konsumenci oraz ich zachowania na rynku

4. Segmentacja a rynek docelowy w działalności rynkowej

5. Marketing mix. Produkt i usługa w działalności rynkowej

6. Cena rynkowa, realizacja polityki cenowej

7. Dystrybucja produktów na rynku

8. Promocja w działalności rynkowej

Literatura:

1. Ph. Kotler, G. Armstrong, Marketing. Wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business,Warszawa 2012.

2. Ph. Kotler, K.L.Keller, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2012.

3. D. Sobotkiewicz, M.Daszkiewicz, Marketing: teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza Placet,Warszawa 2010.

Literatura dodatkowa:

1. E.Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.

2. R.Hall, Marketing BezTabu czyli jak to robią najlepsi, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2011.

3. A.Czubała, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Symbol efektu Efekt uczenia się: WIEDZA Symbol efektu kierunkowego

W_01 zna podstawowe pojęcia i wybraną wiedzę z zakresu marketingu wykorzystywaną w działalności rynkowej, K_W09

W_02 wie jak wykorzystywać podejście marketingowe w tworzeniu i realizacji strategii działania podmiotów rynkowych (popyt i podaż), uwzględniających wartość, czas, jakość i koszty (społeczne, ekonomiczne, ekologiczne) w osiąganiu założonych efektów. K_W01

K_W09

K_W16

K_W17

Symbol efektu Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego

U_01 interpretuje podstawowe pojęcia, definicje, prawidłowości i zasady marketingowe, K_U01

K_U02

K_U03

U_02 umie zastosować wybrane treści teorii marketingowej do tworzenia i analizowania wariantów strategii działania podmiotów rynkowych, K_U02

K_U06

K_U07

U_03 rozumie potrzebę uzupełniania swojej wiedzy, K_U17

U_04 potrafi pracować samodzielnie i w zespole. K_U18

Symbol efektu Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu kierunkowego

K_01 śledzi nowe rozwiązania w działalności marketingowej i krytycznie podchodzi do ich stosowania w praktyce. K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny

Procentowy zakres ocen z egzaminu:

91 – 100% – bardzo dobry

81 – 90% – dobry plus

71 – 80% – dobry

61 – 70% – dostateczny plus

51 – 60% – dostateczny

50 – 0% – niedostateczny

Ocena z ćwiczeń uwzględnia:

ocenę z projektu – max. 25 punktów,

ocenę aktywności studenta na zajęciach – max. 5 punktów.

Punktowy zakres ocen z ćwiczeń:

27,5 – 30,0 punktów – bardzo dobry

24,5 – 27,0 punktów – dobry plus

24,0 – 21,5 punktów – dobry

18,5 – 21,0 punktów – dostateczny plus

15,5 – 18,0 punktów – dostateczny

Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa ocena z egzaminu oraz w 50% - ocena z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Pieniak-Lendzion
Prowadzący grup: Marcin Chrząścik, Krystyna Pieniak-Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Pieniak-Lendzion
Prowadzący grup: Marcin Chrząścik, Krystyna Pieniak-Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Pieniak-Lendzion
Prowadzący grup: Krystyna Pieniak-Lendzion, Renata Stefaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Pieniak-Lendzion
Prowadzący grup: Marcin Chrząścik, Krystyna Pieniak-Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Pieniak-Lendzion
Prowadzący grup: Marcin Chrząścik, Krystyna Pieniak-Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)