Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy logistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-ZAR-SL-PL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy logistyki
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

wykłady 15 godzin

ćwiczenia 15 godzin

konsultacje 20 godzin

studiowanie literatury 20 godzin

przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 15godzin

przygotowanie do zaliczenia wykładów 15 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin

Punkty ECTS za przedmiot 4


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego zwykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Ćwiczenia audytoryjne prowadzone są klasyczną metodą problemową (praca zespołowa) oraz polegająna indywidualnym oraz grupowym rozwiązywaniu zadań problemowych.


Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy następuje na zaliczeniu końcowym (test wyboru)sprawdzającym stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycjiliteratury.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne obejmujące zadania problemowe dotyczące decyzji procesowych w wybranych obszarachprzedsiębiorstwalogistycznego.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzezocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej.


Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu.

Założenia i cele przedmiotu:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami składowych procesów i systemów logistycznych i funkcji zarządzania logistycznego

2. Wypracowanie umiejętności rozumienia wewnątrz organizacyjnych i międzyorganizacyjnych form i zasad zarządzania logistycznego oraz systemów działania w łańcuchach dostaw

3. Kształtowanie świadomości studentów co do potrzeby określania strategii zarządzania łańcuchem dostaw oraz identyfikacji kierunków rozwoju zarządzania łańcuchem dostaw


Pełny opis:

1. Istota, zakres i znaczenie logistyki

2. Zarządzanie łańcuchem dostaw – podstawowe pojęcia i zależności

3. Usługi logistyczne

4. Logistyka zaopatrzenia w procesie zarządzania łańcuchem dostaw

5. Logistyka magazynowania w procesie zarządzania łańcuchem dostaw

6. Funkcjonowanie centrów logistycznych

7. Logistyka dystrybucji w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, WSL, Poznań 2007.

2. M.Ciesielski, J.Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010.

3. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.

Literatura dodatkowa:

1. K. Grzybowska, Podstawy logistyki, Difin. Warszawa 2010.

2. K. Ficoń, Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, BEL Studio. Warszawa 2008.

3. E. Gołębska, Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Symbol efektu Efekt uczenia się: WIEDZA Symbol efektu kierunkowego

W_01 zna podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania procesów logistycznych w organizacji, K_W013

W_02 ma wiedzę dotyczącą obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa i relacji miedzynimi. K_W16

Symbol efektu Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego

U_01 potrafi wykorzystać informacje z systemu logistyki do podejmowania decyzji zarządczych w zmiennych warunkach otoczenia, K_U07

K_U14

U_02 potrafi analizować i oceniać wpływ procesów logistycznych na efektywność funkcjonowania jednostek gospodarczych, K_U01

K_U02

U_03 posiada świadomość poziomu własnej wiedzy oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, K_U17

U_04 potrafi pracować samodzielnie i w zespole. K_U18

Symbol efektu Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu kierunkowego

K_01 krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści z zakresu logistyki. K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny

Procentowy zakres ocen testu z wykładów oraz kolokwium z ćwiczeń:

ghh91 – 100% – bardzo dobry

81 – 90% – dobry plus

71 – 80% – dobry

61 – 70% – dostateczny plus

51 – 60% – dostateczny

50 – 0% – niedostateczny

Ocena z ćwiczeń uwzględnia:

ocenę z kolokwium – 80%,

ocenę aktywności na zajęciach – 20%

Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa ocena z wykładów oraz w 50% - ocena z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Pieniak-Lendzion
Prowadzący grup: Adam Marcysiak, Krystyna Pieniak-Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Pieniak-Lendzion
Prowadzący grup: Adam Marcysiak, Krystyna Pieniak-Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Pieniak-Lendzion
Prowadzący grup: Adam Marcysiak, Krystyna Pieniak-Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Pieniak-Lendzion
Prowadzący grup: Adam Marcysiak, Krystyna Pieniak-Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Pieniak-Lendzion
Prowadzący grup: Adam Marcysiak, Krystyna Pieniak-Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)