Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka opisowa w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NS-ZAR-SL-SOwZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa w zarządzaniu
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

Aktywność Obciążenie studenta

wykłady 30 godzin

ćwiczenia 15 godzin

konsultacje 30 godzin

studiowanie literatury 30 godzin

przygotowanie do egzaminu 15 godzin

przygotowanie do ćwiczeń 15 godzin

przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 15 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin

Punkty ECTS za przedmiot 6

Studia niestacjonarne

Aktywność Obciążenie studenta

wykłady 24 godzin

ćwiczenia 16 godzin

konsultacje 5 godzin

studiowanie literatury 50 godzin

przygotowanie do egzaminu 20 godzin

przygotowanie do ćwiczeń 15 godzin

przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 20 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin

Punkty ECTS za przedmiot 6


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Ćwiczenia audytoryjne polegają na indywidualnym oraz grupowym rozwiąywaniu problemów badawczych z zastosowaniem metod statystycznych.

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu:

Kierunkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne z ćwiczeń oraz ocenę prac z zastosowaniem metod statystyki opisowej.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu: analizy matematycznej, algebry liniowej, rachunku prawdopodobieństwa, ekonomii, zarządzania,

Założenia i cele przedmiotu:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami statystyki opisowej

2. Doskonalenie praktycznej umiejętności studentów grupowanie danych ekonomicznych, konstrukcja szeregów rozdzielczych, opanowanie umiejętności przeprowadzenia analizy struktury zbiorowości j za pomocą wybranych miar położenia, zmienności, koncentracji, asymetrii

3. Wykształcenie praktycznej umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu doboru metod statystyki opisowej


Skrócony opis:

1. Statystyka jako nauka, podstawowe pojęcia statystyczne

2. Cele, przedmiot i zakres badania statystycznego

3. Prezentacja tabelaryczna i graficzna wyników obserwacji statystycznej oraz struktury zjawisk gospodarczo-społecznych

4. Klasyczne i pozycyjne miary położenia

5. Miary zróżnicowania

6. Interpretacja ekonomiczna charakterystyk rozkładu

7. Budowa tablicy korelacyjnej

8. Badanie współzależności dwóch cech

9. Budowa szeregu korelacyjnej

10. Współzależność cech ilościowych i jakościowych

11. Korelacja cech ilościowych

12. Funkcja regresji I i II rodzaju

13. Pojęcie szeregu dynamicznego

14. Wyodrębnianie tendencji rozwojowej

Pełny opis:

1. Statystyka jako nauka, podstawowe pojęcia statystyczne

2. Cele, przedmiot i zakres badania statystycznego

3. Prezentacja tabelaryczna i graficzna wyników obserwacji statystycznej oraz struktury zjawisk gospodarczo-społecznych

4. Klasyczne i pozycyjne miary położenia

5. Miary zróżnicowania

6. Interpretacja ekonomiczna charakterystyk rozkładu

7. Budowa tablicy korelacyjnej

8. Badanie współzależności dwóch cech

9. Budowa szeregu korelacyjnej

10. Współzależność cech ilościowych i jakościowych

11. Korelacja cech ilościowych

12. Funkcja regresji I i II rodzaju

13. Pojęcie szeregu dynamicznego

14. Wyodrębnianie tendencji rozwojowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2009.

3. H. Kassyk-Rokicka, Statystyka nie jest trudna. Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2002.

Literatura dodatkowa:

1. I. Bąk, M. Markowicz, K. Mojsiewicz, Z. Wawrzyniak Statystyka w zadaniach. Część II. WNT, Warszawa 2002.

2. H. Kassyk-Rokicka (red.), Statystyka. Zbiór zadań. PWE, Warszawa 2006.

3. M. Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa, 2007.

Efekty uczenia się:

Symbol efektu Efekt uczenia się: WIEDZA Symbol efektu kierunkowego

W_01 zna standardowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych, K_W08

W_02 zna typowe metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: badania rynku, analizy finansowej, poziomu jakości produktów itp. K_W17

Symbol efektu Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego

U_01 stosuje oraz ocenia odpowiednie metody i narzędzia do opisu i analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji, K_U04

U_02 analizuje i prognozuje poziomy oraz dynamikę wybranych wielkości i mierników osiągnięć organizacji różnych typów, K_U05

U_03 stosuje odpowiednie metody i narzędzia analityczne i systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji, K_U08

U_04 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, K_U17

U_05 potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role. K_U18

Symbol efektu Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu kierunkowego

K_01 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, K_K02

K_02 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny

Procentowy zakres ocen z egzaminu:

91 – 100% – bardzo dobry

81 – 90% – dobry plus

71 – 80% – dobry

61 – 70% – dostateczny plus

51 – 60% – dostateczny

50 – 0% – niedostateczny

Ogólna ocena z ćwiczeń uwzględnia:

ocenę z kolokwium – max. 15 punktów,

ocenę z prac zaliczeniowych– max. 10 punktów,

aktywność studenta w dyskusji oraz w rozwiązywaniu zadań problemowych – max. 5 punktów.

Punktowy zakres ocen z ćwiczeń:

27,5 – 30,0 punktów – bardzo dobry

24,5 – 27,0 punktów – dobry plus

24,0 – 21,5 punktów – dobry

18,5 – 21,0 punktów – dostateczny plus

15,5 – 18,0 punktów – dostateczny

Ocena końcowa z przedmiotu stanowi ocenę średnią z egzaminu z części wykładowej i ogólnej oceny z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Marciniuk-Kluska
Prowadzący grup: Aleksander Kompa, Ewa Kompa, Anna Marciniuk-Kluska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Marciniuk-Kluska
Prowadzący grup: Ewa Kompa, Anna Marciniuk-Kluska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Marciniuk-Kluska
Prowadzący grup: Ewa Kompa, Anna Marciniuk-Kluska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)