Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-PRA-SJ-EP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka prawnicza
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Bilans punktów ECTS:

15 godz. wykładów

5 godz. - przygotowanie się do zajęć

30 godz. ćwiczeń

5 godz. - przygotowanie się do kolokwium

15 godz. konsultacji

5 godz. - studiowanie zaleconej literatury

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 3

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład. Ćwiczenia, na których prowadzona jest dyskusja i rozwiązywane są zadania problemowe.

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu:

Podstawowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów uczenia się z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie pisemnego kolokwium sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego i wskazanych pozycji literatury.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje w trakcie ćwiczeń na podstawie oceny rozwiązywania zadań problemowych.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności studenta i jego zaangażowania w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami etyki prawniczej oraz różnymi etycznymi aspektami wykonywania zawodu przez sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, notariuszy i komorników.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami etyki prawniczej oraz różnymi etycznymi aspektami wykonywania zawodu przez sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, notariuszy i komorników.

Pełny opis:

1. Pojęcie etyki prawniczej oraz kodeksy etyki zawodowej

2. Podstawowe zasady etyki prawniczej

3. Zasady etyki sędziowskiej

4. Zasady etyki adwokackiej

5. Zasady etyki radcowskiej

6. Zasady etyki prokuratorskiej

7. Zasady etyki notarialnej

8. Zasady etyki komorniczej

9.Wybrane aspekty etyczne wykonywania zawodów prawniczych (konflikt interesów, tajemnica zawodowa, immunitet zawodowy, reklama)

10. Odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu naruszenia zasad etyki prawniczej

Literatura:

S. Sykuna, Etyka prawnicza. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2019

S. Sykuna, Etyka. Etyka prawa. Etyka prawnicza, Warszawa 2022

P. Skuczyński, Etyka adwokatów i radców prawnych, Warszawa 2016

M. Z. Król, Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo i kazusy, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna normy etyczne obowiązujące prawników, źródła tych norm

oraz rodzaje więzi występujących między normami etycznymi a normami

prawnymi, obyczajowymi i społecznymi.

Student zna zasady prawa własności intelektualnej oraz zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej.

UMIEJĘTNOŚCI

Student posiada umiejętność posługiwania się normami etyki zawodowej

oraz podejmuje próby ich interpretowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów

związanych z etyką zawodu prawnika.

Student posiada umiejętność precyzyjnego i spójnego konstruowania

wypowiedzi na zadany temat.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi podejmować racjonalne decyzje oraz argumentować swoje

stanowisko.

Student potrafi identyfikować i rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem zawodu, potrafi nawiązywać relacje i komunikować się z

otoczeniem.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny

Wykład: zaliczenie testowy, z którego student może uzyskać max. 20 punktów

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny, z uwzględnieniem frekwencji (max. jedna nieusprawiedliwiona nieobecność), aktywności oraz wyniku kolokwium

Kryteria oceniania:

<10 pkt – ocena 2,0

11-12 pkt – ocena: 3,0

13-14 pkt – ocena: 3,5

15-16 pkt – ocena: 4,0

17-18 pkt – ocena: 4,5

19-20 pkt – ocena: 5,0

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Nowakowski
Prowadzący grup: Bartosz Nowakowski, Urszula Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Nowicka
Prowadzący grup: Jerzy Kolarzowski, Urszula Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Nowakowski
Prowadzący grup: Bartosz Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wrzyszcz
Prowadzący grup: Jan Vacat, Andrzej Wrzyszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)