Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ubezpieczenia społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ADM-SU-US
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia społeczne
Jednostka: Instytut Administracji Samorządu i Prawa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Bilans punktów ECTS:

1. Godziny kontaktowe (40 godz.):

- udział w wykładzie – 15 godz.

- udział w ćwiczeniach – 15 godz.

- konsultacje – 10 godz.

2. Praca własna studenta (60 godz.):

- przygotowanie się do zajęć – 20 godz.

- przygotowanie do kolokwium – 10 godz.

- przygotowanie się do egzaminu – 30 godz.

Łącznie: 100 godz., ECTS = 4

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany prezentacją multimedialną

Ćwiczenia prowadzone w oparciu o analizę i rozwiązywanie problemów praktycznych życia codziennego oraz zawodowego


Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje poprzez kolokwium pisemne polegające na rozwiązaniu kazusu

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta na zajęciach


Wymagania wstępne i dodatkowe:

znajomość podstawowych pojęć z zakresu administracji oraz prawa pracy

Założenia i cele przedmiotu:

Założenia i cele przedmiotu:

Skrócony opis:

Nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej systemu ubezpieczeń społecznych obowiązującego w Polsce oraz umiejętności interpretowania przepisów i ich praktycznego wykorzystania.

Pełny opis:

1. Zasady funkcjonowania współczesnych systemów ubezpieczenia społecznego

2. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ubezpieczeń społecznych

3. Charakter, skład i zakres funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4. Klasyfikacja ubezpieczeń społecznych

5. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

6. Zasady ustalania składek na ubezpieczenie społeczne

7. Powszechne ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenie społeczne rolników

8. Rodzaje ubezpieczeń i składek

9. Rodzaje świadczeń: świadczenia emerytalne i rentowe

10. Rodzaje świadczeń: świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

11. Rodzaje świadczeń: świadczenia wypadkowe

12. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ubezpieczenia zdrowotnego

13. Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce

14. Zgłoszenia do ubezpieczenia i wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych; zbieg różnych tytułów ubezpieczeń obowiązki płatnika składek

15. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Literatura:

J. Kuźniar (red.), Meritum. Ubezpieczenia społeczne 2017, Warszawa 2017

K. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2015

B. Majkowski, Składki 2017: zmiany, dokumentacja, rozliczenia ZUS, Warszawa 2017

I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2016

Grażyna S. (red.), System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA

zna podstawową terminologię z zakresu ubezpieczeń społecznych

ma elementarną wiedzę o strukturach i zasadach funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce

zna rodzaje świadczeń społecznych uzależnione od podmiotowej sytuacji konkretnego człowieka

zna zasady organizacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

zna zasady udzielania świadczeń społecznych i sposoby komunikacji pomiędzy osobami i instytucjami społecznymi

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi prawidłowo interpretować akty prawne dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych oraz zastosować je do sytuacji faktycznych

w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi rozwiązywać problemy faktyczne z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz udzielać porad i odpowiedzi na konkretne kazusy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

rozumie potrzebę aktualizacji i pogłębiania zdobytej wiedzy, zwłaszcza w zakresie polityki społecznej państwa i reform ubezpieczeń społecznych

potrafi samodzielnie analizować i oceniać poszczególne rozwiązania z zakresu ubezpieczeń społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin testowy, z którego student może uzyskać max. 30 punktów

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny, z uwzględnieniem frekwencji (max. jedna nieusprawiedliwiona nieobecność), aktywności oraz wyniku kolokwium

Kryteria oceniania:

< 16 pkt – ocena 2,0

16-18 pkt – ocena: 3,0

19-21 pkt – ocena: 3,5

22-24 pkt – ocena: 4,0

25-27 pkt – ocena: 4,5

28-30 pkt – ocena: 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Nowicka
Prowadzący grup: Przemysław Czernicki, Urszula Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)::

obowiązkowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czernicki
Prowadzący grup: Przemysław Czernicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Siedlcach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)