Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uniwersytet w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny https://usosweb.uws.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2006-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF udostępniane na witrynie nie posiadają w pełni poprawnej struktury oraz nie posiadają tekstu alternatywnego dla elementów graficznych (wykresy, obrazy),
 • Na niektórych podstronach czcionka jest zbyt mała,
 • Występują niepotrzebne struktury tabelaryczne,
 • brak odpowiedniego kontrastu,
 • puste hiperłącza,
 • brak tekstów alternatywnych do zdjęć i obrazów dostępnych na stronie,
 • brak etykiet do formularzy oraz puste etykiety formularzy,
 • uszkodzone odniesienia ARIA.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Sekcja Aplikacji i Systemów Informatycznych UwS.
 • E-mail: dostepnosc@uws.edu.pl
 • Telefon: +48 25 643 10 72


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Za niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do pełnomocnika Rektora – koordynatora ds. dostępności jako osoby nadzorującej na adres:

Dr Monika Niedziółka – pełnomocnik Rektora – koordynator ds. dostępności
Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. ks. J. Popiełuszki 9
08-110 Siedlce
tel. 25 643 17 24
e-mail: monika.niedziolka@uws.edu.pl 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Dostępni są tłumacze polskiego języka migowego (PJM):

Aplikacje mobilne

Z naszych systemów można również korzystać za pomocą aplikacji mobilnych:

Informacje uzupełniające

Aktualnie trwają prace nad konwersją treści na stronie internetowej, aby były dostępne cyfrowo i spełniały wymagania WCAG na poziomie AA.

Ponadto w Uniwersytecie w Siedlcach w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich:

utworzono szereg trwałych rozwiązań, które służą podniesieniu dostępności Uniwersytetu w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych oraz likwidację barier architektonicznych.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)